Пројектовање пољопривредних машина и опреме

ID: 1243
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Постизање компентенције и академских сазнања која се односе на пољопривредне машине и опрему. 2. Овладавање специфичним и практичним вештинама за обављање пројектовања пољопривредних машина и опреме. 3. Сазнања да се мултидисциплинарним приступом постижу оптимални резултати у пројектовању пољопривредних машина и опреме.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Дефинишу план вођења пројекта, • Дефинишу силе и моменте које оптерећују пољопривредне машине при раду, • Прорачунају притисак и динамичко оптерећење пољопривредних машина и опреме, • Овладају методама и процесима пројектовања пољопривредних машина и опреме, • Оцене исходе пројекта у односу на почетне захтеве, • Буду ефикасни у тимском раду.

садржај теоријске наставе

1. Техничко економски захтеви при пројектовању пољопривредних машина и опреме. 2. Теорија резања при обради земљишта. 3. Силе које делују на плужна тела. Стабилност рада плуга. 4. Основни параметри радних елемената и машина за допунску обраду земљишта. Пројектовање машина са активним радним елементима. Машине са дискосним радним елементима. Концепције култиватора, дрљача и ваљака. Основни параметри и конструкције машина за обављање неколико операција у једном проходу. 5. Особености и пројектовање машина за ђубрење, сетву и сађење. 6. Машине за хемијску заштиту биља и опрема за наводњавање. 7. Пројектовање машина за убирање плодова.

садржај практичне наставе

1. Вежбања аудиторна: Приказ савремених решења пољопривредних машина за обраду земљишта. Приказ решења машина за ђубрење, сетву, сађење, заштиту биљака и наводњавање. Приказ решења машина за сређивање пољопривредних култура: крмног биља, житарица, коренастих и кртоласти плодова, поврћа и воћа. 2. Израда пројекта: Пројект из области пољопривредних машина и опреме. Одређивање основних параметара. Прорачун, шеме и техничка документација. 3. Израда рачунских задатака: Задатак из пројектовања радне површине плужног тела. Задатак из области апарата за кошење. Задатак из области житног комбајна. 4. Вежбања лабораторијска: Профилисање радне површине плужног тела.

услов похађања

Положени испити из 7 семестра (дефинисано куртикулумом студијског програма/модула) и положени предмети 1.1.5, 1.2.5; из модула ИБС

ресурси

1. Вељић М.: Технолошки процеси механизоване пољопривреде, МФ, Београд, 1997. 2. Лабораторијска инсталација за профилисање радне површине плужног тела, упутство 3. Вељић М., Писана предавања, Београд, 2008. 4. Вељић, М.:Упутство за израду задатака за пројектовање радне површине плужног тела.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Глигорић Р., Механизми пољопривредних машина са решеним задацима, ПФ у Новом Саду, 2005.; Вељић М., Преглед конструкција пољопривредних машина, МФ у Београду, 1992.; Урошевић М., Машине и апарати за примену пестицида, ПФ у Београду, 2001.; Мартинов М., Марковић Д., Машине и оруђа за обраду земљишта, Први део, ФТН, Нови Сад, 2002.;