Моделирање процеса у производњи и преради хране

ID: 1455
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Упознавање са основним утицајним величинама, принципима и законитостима на којима се заснива изглед и начин функционисања различитих система у пољопривреди. Стицање знања која ће омогућити описивање неког процеса у пољопривреди одговарајућим физичко-математичким моделом, са акцентом на системе у којима се одвијају процеси трасформације и преношења масе, импулса и енергије.

исход

Студент треба да се оспособи за самосталну примену стечених знања у пракси: да препозна основне утицајне величине које су од значаја за описивање начина извођења одређеног процеса у пољопривредној производњи, да креира физичко-математички модел који ће описати тај процес.

садржај теоријске наставе

Упознавање са основним утицајним величинама, принципима и законитостима на којима се заснива изглед и начин функционисања: хидрауличких и хидродинамичких система, пнеуматских система, система компресибилног струјања, система преноса снаге, процесних система, термотехничких и термоенергетских система, система за контролу микроклиматских услова у пољопривредним објектима и аутоматизованих система. Анализа процеса у пољопривреди који се базирају на законитостима преношења масе, импулса и енергије. Моделирање топлотних процеса и појава. Моделирање процеса преношења масе. Креирање једнодимензионих и више димензионих модела. Параметарска анализа и анализа величине грешке модела. Основи креирања и примене неуронских мрежа, класификација и примери примене у машинским системима у пољопривреди. Визуелизација добијених резултата.

садржај практичне наставе

Упознавање са различитим врстама софтверских алата за моделирање. Моделирање задатог пољопривредног процеса.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија за пољопривредне машине и постројења поседује део специјализован за мерења из области сушења, као и одговарајућу мерну опрему, макете, моделе и експонате. Такође, рачунарски центар лабораторије поседује ресурсе неопходне за анализу података и рад на моделирању процеса и појава. Студентима се на располагање стављају пример урађених пројеката и семинарских радова, разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Д. Марковић, Транспорт у пољопривреди, Машински факултет, Београд, 1997.; Златановић И. Сушење у биотехничким системима, Машински факултет, 2022.; Saravacos GD and Maroulis ZB. Transport properties of food. Marcel Dekker Inc. New York. 2001.; Akram W. Joardder M.U.H. и Karim A. Heat and mass transfer modelling during drying. First Edition. New York: CRC Press Taylor и Francis Group, 2022.; Fredlund D.G. и Rahardjo H. Engineering properties of foods, Taylor & Francis Group, 2005.;