Иван Ј. Златановић

др Иван Ј. Златановић, ванредни професор
катедра за пољопривредно машинство
кабинет:
мејл адреса: izlatanovic@mas.bg.ac.rs
телефон:

термини за пријем студената

Сваки радни дан, Кабинет 26/1

предмети

истраживачка област

Ужа научна област: Пољопривредно машинство. Друге области интересовања: Сушење прехрамбених материјала, Технике сушења, Моделирање топлотних процеса и појава у пољопривреди, Примењена термодинамика, Обновљиви извори енергије, Одржива пољопривреда, Прецизна пољопривреда, итд.

образовање, стручна спрема

Дипломирао је 2003. године на Машинском факултету Универзитета у Београду, а 2013. године је на Катедри за Термомеханику Машинског факултета у Београду одбранио докторску дисертацију под називом «Термомеханички процеси при сушењу прехрамбених материјала у системима са рециркулацијом ваздуха», чиме је стекао научни степен доктора наука у области Машинства.

публикације, признања, награде

Аутор је и коаутор 98 научних и стручних радова, од којих је 9 радова објављено у врхунским међународним часописима са SCI листе, једно техничко решење (резултат истраживачког пројекта) и један реализован патент. Учествовао у реализацији 4 домаћа пројекта технолошког развоја, 2 домаћа пројекта Националног програма енергетске ефикасности Министарства за науку Републике Србије. Председник је Организационог одбора једног интернационалног симпозијума, члан је уређивачког одбора једног часописа националног значаја, једног интернационалног симпозијума и признати је рецензент је једног домаћег и 3 међународна часописа са SCI листе. Показатељи научне компетентности изражени у бодовима износе укупно М=183,5. Своје научно-стручно усавршавање обавио је 2019. године у Истраживачком центру за науку о животној средини (CIRSA) у Равени, Италија (при Универзитету у Болоњи) на тему производње био-горива поступцима гасификације и пиролизе.

чланства у научним и стручним организацијама

Пуноправни члан у професионалним удружењима: • Инжењерска Комора Србије (Одговорни пројектант и извођач радова) • Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије • Удружење за климатизацију, грејање и хлађење Србије • Удружење термичара Србије • Одељење за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије Србије