Сушење и хигротермички процеси

ID: 1364
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са теоријским основама из области сушења и хигротермичких процеса, чије је разумевање неопходно за пројектовање одговарајућих решења и ефикасно остваривање процеса и рада уређаја и постројења за сушење у биотехничким системима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да: 1. буду упознати са процесима и појавама везаним за сушење у биотехничким системима, појмовима и терминологијом која се користи у овој научној области; 2. Опишу процесе који се дешавају током процеса сушења влажног материјала; 3. Опишу и разликују процесе и параметре сушења различитих пољопривредних култура; 4. Примене основе прорачуна постројења за сушење пољопривредних производа.

садржај теоријске наставе

-Основе технике сушења 1.Конзервација хране 2.Дехидратација 3.Особине материјала 4.Преношење топлоте и масе у процесима сушења 5.Влажан ваздух 6.Агенси за сушење 7.Прехрамбени материјали 8.Припрема намирница за сушење -Статика, кинетика и динамика процеса сушења

садржај практичне наставе

Лабораторијско мерење промене масе материјала у времену на ваги за влагу и израда елабората сушења. Студент се опредељује за плод воћа или поврћа по сопственом избору и започиње поступак припреме материјала за сушење, одређује основне физичко-хемијске особине и органолептичке особине. Узорци одабраног материјала се суше на ваги за влагу и кућном дехидратору. Такође, одређује се садржај влаге у материјалу. На основу измерених података пре и после сушења, као и потрошње енергије на кућном дехидратору, доносе се закључци о квалитету процеса и производа, енергетској ефикасности процеса и мерама побољшања. Резултат рада је елаборат сушења у који се уносе сва мерења, резултати и запажања.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија за пољопривредне машине и постројења поседује део специјализован за мерења из области сушења, као и одговарајућу мерну опрему, макете, моделе и експонате. Такође, рачунарски центар лабораторије поседује ресурсе неопходне за анализу података и рад на моделирању процеса и појава. Неки од основних лабораторијских ресурса који се користе у практичној настави су: 1. Лабораторијска вага за влагу; дехидратор и пећница; 2. Рачунарска аквизиција, ендоскопска камера, дигитална мерна опрема; 3. Опрема за мерење димензија материјала и масе; 4. Софтвери за моделирање процеса сушења и фитовање података; 5. Софтвери за анализу органолептичких особина материјала. Студентима се на располагање стављају пример урађених пројеката и семинарских радова, разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Сушење и хигротермички процеси, Машински факултет у Београду, 2013.; Златановић И. Сушење у биотехничким системима, Машински факултет, 2022. (у припреми); Лыков В. А., (1950), Теория сушки," Государственное энергетическое издательство", Москва - Ленинград.; Arun S. Mujumdar: HAndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Xiao Dong Chen, Arun S. Mujumdar: Drying Technologies in Food Processing, Blackwell publishing, 2008.;