Сушење и хигротермички процеси

ID: 1364
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са теоријским основама, техничким и технолошким подацима,из области сушења и хигротермичких процеса, који су потребни инжењерима за рационално коришћење енергије, пројектовање одговарајућих решења и ефикасно остваривање процеса и рада уређаја и постројења, што укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Дефинишу основне процесе сушења; 2. Опишу процесе везане за влажан ваздух и влажан материјал; 3. Опишу и разликују процесе и параметре сушења и складиштења различитих пољопривредних култура; 4. Упореде коришћење алтернативних извора енергије са класичним поступцима сушења; 5. Примене основе прорачуна постројења за сушење пољопривредних производа.

садржај теоријске наставе

1.0. Физичко хемијски основи процеса сушења: Влажан гас (ваздух); Влажан материјал; Статика процеса сушења. 2.0. Основи теорије преноса енергије и влаге у процесу сушења; Кинетика процеса сушења; Спрегнути процес преноса топлоте и материје у процесу сушења. 3.0. Основи технике сушења: Основни начини издвајања влаге: Основни начини термичког сушења. 4.0. Кратки преглед постројења за сушење и основи инжењерског прорачуна: Класификација и кратак преглед постројења за сушење; Основи прорачуна постројења за сушење. 5.0. Термофизика производних објеката. 6.0. Примена топлоте на фармама и комплексима за стоку: Микроклима у објектима за стоку и живину. 7.0. Објекти са заштићеним простором. 8.0. Технолошке основе складиштења производа; Услови складиштења, типови складишта и начини складиштења. 9.0. Коришћење ниских температура у пољопривредној производњи: Физичка суштина и начини хлађења. 10.0. Економија термоенергетских ресурса и термотехнички показатељи: Коришћење обновљивих извора енергије; Коришћење секундарних енергетских ресурса; Усавршавање конструкције система вентилације и повећање термичких отпора зидова.

садржај практичне наставе

Практична настава: Израда семинарских радова из неке од теоријских целина, у циљу упознавања са постојећим решењима, њиховим карактеристикама и праћења достигнућа у датој области; Израда рачунских задатака. Лабораторијске вежбе:1.0. Одређивање влажности влажних материјала.2.0. Одређивање физичко механичких карактеристика биолошких материјала(порозности, угла трења).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Топић М. Радивојe, Основе пројектовања, прорачуна и конструисања сушара, Научна књига, 1989., Београд, КПН, 2. Топић М. Радивој,Богнер Мартин, Техника сушења, Завод за уџбенике и наставна средства,2002., Београд КПН, 3. Лабораторијска инсталација за извођење лабораторијске вежбе,ЛПИ; 4. Топић М. Радивој, Сушење и хигротермички процеси (штампани материјали за предавање Handouts ). Пример урађених пројеката и семинарских радова. Разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Сушење и хигротермички процеси, Машински факултет у Београду, 2013.; Филоненко К. Г., Гришин А. М., Гольденберг М. Я., (1971) Сушка пищевых растительных материалов, "Пищевая промышленность" , Москва.; Лыков В. А., (1950), Теория сушки," Государственное энергетическое издательство", Москва - Ленинград.; Arun S. Mujumdar: HAndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Xiao Dong Chen, Arun S. Mujumdar: Drying Technologies in Food Processing, Blackwell publishing, 2008.;