Пројектовање постројења и процесних и енергетских система

ID: 1367
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Овладавање са знањем неопходним за прорачун и пројектовање постројења и процесних и енергетских система и њихово коришћење. Tо укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака у инжењерској пракси.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Дефинишу основне принципе пројектовања, • Опишу објекат пројектовања, • Изводе термодинамичке прорачуне уз избор рачунских параметара спољњег и унутрашњег ваздуха, • Пројектују процесне системе сточарских и живинарских објеката, постројења за сушење и системе у индустрији хране, • Организују складиштени простор.

садржај теоријске наставе

1. Основни принципи пројектовања; 2. Пројектовање процесних система објеката са заштићеним простором: Полазни подаци и структура пројекта. Избор рачунских параметара спољњег и унутрашњег ваздуха. Опис објекта пројектовања. Термотехнички прорачун и прорачун и избор основне опреме; 3. Пројектовање процесних система сточарских и живинарских објеката; 4. Пројектовање процесних система за складиштење материјала и производа у индустрији хране (воћа, поврћа итд.) Структура складишног простора. Топлотни биланс и прорачун преноса влаге у складишту. Пројекат система за вентилацију; 5. Пројектовање уређаја и постројења за сушење; 6. Пројектовање енергетских постројења за коришћење биогаса и биомасе; 7. Пројектовање енергетских система за коришћење соларне енергије, енергије ветра, геотермалне енергије; 8. Пројектовање процесних система у индустрији хране.

садржај практичне наставе

Практична настава: Семинарски рад се даје из неке од наведених теоријских целина у циљу упознавања студената са постојећим решењима, њиховим карактеристикама и праћења достигнућа у области коју обухвата програм предмета. Лабораторијска вежба: Одређивање брзине лебдења различитих материјала (зависност од врсте, облика, димензија, влажности итд.). Раде се прорачуни у циљу дефинисања и димензионисања карактеристичних решења из неке од теоријских целина. Ради се пројекат са елаборатом зависно од одабране теоријске целине, што представља наставак за израду рачунских задатака. Пројекти обухватају избор концепције постројења и процесних и енргетских система,прорачун и димензионисање компонената и одговарајуће цртеже.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Топић M. Радивој, Основе пројектовања, прорачуна и конструисања сушара,Научна књига, Београд, 1989.,КПН; 2. Топић М. Радивој, Пројектовање и конструисање пољопривредних постројења ( теоријски изводи и лабораторијске вежбе), Машински факултет, 1996.,ПРА; 3. Топић M. Радивој, Мартин Богнер, Техника сушења, Завод за издавање и наставна средства Београд,2002., КПН 4. Радивоје М. Топић, Пројектовање постројења и процесних и енергетских система, 2009. (штампани материјали за предавање Handouts ). Пример урађених пројеката и семинарских радова. Разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Пројектовање постројења и процесних и енергетских система, Машински факултет у Београду, 2013.; Roberts T.C.: Food plant engineering systems, CRC Press, 2002.; Stavros Yanniotis: Solving problems in food engineering, Springer, 2008.; Arun S. Mujumdar: Hаndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Philip Richardson: Thermal technologies in food processing, CRC Press, 2001.;