Управљање микроклимом у пољопривредним и индустријским објектима

ID: 1412
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Oвладавање теоријским и практичним знањима о методама одређивања топлотних и масених оптерећења објеката, познавањем мерне технике и метода за праћење параметара средине, основама прорачуна потребних капацитета уређаја и система за постизање жељених параметара микроклиме у пољопривредним објектима.

исход

Практична и теоријска знања о процесима који су неопходни ради организације и спровођења контроле параметара средине и основа уређаја и контролно-регулационих система. По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Сагледају потребе различитих пољопривредних објеката за специфичним амбијенталним условима, •Идентификују изворе и особине топлотних и масених оптерећења, •Одаберу адекватан начин контроле микроклиматских параметара средине, •Изврше основне прорачуне потребних капацитета уређаја и опреме, •Спроводе контролу параметара средине избором одговарајућег регулационог система.

садржај теоријске наставе

1.Индустријски и комерцијалним производним погони и простори (идентификација топлотних и масених извора која битно утичу на амбијенталне услове, одређивање дисипације истих у контролисани простор, уређаји и опрема за прихватање таргетираних извора контаминације); 2.Складиштење прехрамбених материјала (воће, поврће, итд.) и пољопривредних материјала (биомаса, дрво, итд.) и готових производа (упакована храна, вински подруми, итд.) (складиштење материјала и производа у индустрији хране, структура складишног простора, топлотни биланс и прорачун преноса влаге и контаминаната у складишту); 3.Објекти са заштићеним простором (прорачун и избор основне опреме за контролу микроклиме у објектима заштићеног простора); 4.Објекти у сточарству и живинарству (дефинисање микроклиматских и просторних услова гајења животиња, идентификација контаминирајућих фактора, прорачун уређаја и опреме).

садржај практичне наставе

1. Практична настава: Израда семинарских радова из наведених теоријских целина у циљу упознавања са конвенционалним и савременим системима за постизање специфичних амбијенталних услова у различитим пољопривредним објектима; 2. Рачунски задаци: Прорачуни топлотних и масених оптерећења, и потребних капацитета уређаја и опреме.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија за Пољопривредне машине и постројења поседује велики број физичких модела и макета које се користе у наставне сврхе, као и рачунарски центар у коме се на више радних позиција могу користити софтвери за моделирање процеса и појава у пољопривредним и индустријским објектима. Такође, на располагању је мерно регуларна опрема преносног типа која се користи за праћење промене микроклиматских параметара у заштићеном простору.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Nils R. Grimm, Robert C. Rosaler. HVAC SYSTEMS AND COMPONENTS HANDBOOK. MCGRAW-HILL 1997.; Roberts T.C.: Food plant engineering systems, CRC Press, 2002.; Stavros Yanniotis: Solving problems in food engineering, Springer, 2008.; Walter T Grondzik. Air-Conditioning Systems Design Manual. Elsevier, 2007; Philip Richardson: Thermal technologies in food processing, CRC Press, 2001.;