Оптимизација и пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране

ID: 3668
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

1. Упознавања са развојним тенденцијама у производњи и преради хране 2. Стицање теоријских основа пројектовања машина, опреме и уређаја у биотехнологији 3. Пројектовање производних процеса и технолошких линија за производњу и прераду прехрамбених производа и овладавање методама оптимизације 4. Стицање практичних вештина у анализи постављеног инжењерског проблема и његовом решавању мултидисциплинарним приступом. 5. Упознавање са општим принципима и смерницама за пројектовање и развој система менаџмента безбедности хране.

исход

1. Темељно знаље технолошких процеса у биопроизводњи и овладавање методама оптимизације. 2. Темељна знања из области пројектовања технолошких линија и процеса прераде пољопривредних производа. 3. Стицање практичних вештина у пројектовању линија за производњу и прераду хране и могућност примене у пракси. 4. Студент треба да буде оспособљен за повезивање основних инжењерских знања са развојним тенденцијама у производњи и преради хране као и за примену иновација инжењерских знања из области биотехнологије. 5. Оспособљавање студента да кроз скуп алгоритамских процедура, пратећи динамику пројектовања технолошких процеса и линија, доносе одлуку у процесу пројектовања развоја производа у целини.

садржај теоријске наставе

1. Материјали за прехрамбену индустрију и биотехнологију – подела, карактеристике и понашање материјала, структуре материјала, одабир материјала; 2. Технолошке операције у производнји и преради хране 3. Динамика и регулација процеса 4. Транспортни системи и цевоводи, носеће структуре и спојеви; 5. Транспортни путеви у објекту – људи, сировине, нус производи, готови производи, амбалажа, отпади, енергенти, транспортна возила; 6. Материјално – енергетски биланси; 7. Оптимизација опреме и ресурса; 8. Савремени трендови у прехрамбеној технологији 9. Захтеви производње безбедне хране - стандарди и прописи који се односе на машину, опреме и објекте; 10. Пројектна документација – идејни пројекат, главни машински пројекат, остали пројекти од интереса; 11. Удео инжењера у животном циклусу објекта – од идеје до пуштања постројења у рад.

садржај практичне наставе

Израда идејног решења комплетне технолошке линије за производњу и прераду прехрамбеног производа по избору. Пројекат обухвата: - Анализу избора технолошке и расхладне опреме у складу са пројектним задатком, - Анализу капацитета, прорачун и избор технолошке и расхладне опреме, - Технички опис опреме, - Предлог распореда опреме у фабричком и складиштеном делу, - Анализу биланса енергената и флуида, - Анализу технолошких поступака прераде, - Анализу потреба за сировинама, - Дефинисање транспортног тока сировина и готовог производа, - Дефинисање захтева опреме везане за објекат (минималне потребне димензије, минимална потребна носивост подова, захтев за вентилацијом као и сви други специфични захтеви који одступају од стандарда за ову врсту објеката), који би се користили као подлоге за израду грађевинског објекта, - Економска анализа пројекта.

услов похађања

нема

ресурси

-Скриптарница МФБ -Лабораторија за развој конструкција пољопривредних машина

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Myer Kutz : Mechanical Engineers' Handbook, A Wiley-lnterscience Publication, JOHN WILEY & SONS9 INC., 1998.; Marcus Karel, Darvl B. Lund: Physical principles preservation of food, Marcel-Dekker, New York, 2003.; D. R. Heldman.; D. B. Lund.: Handbook of food engineering; Taylor & Franncis Group; New York, 2007.; James G. Brennan: Food Processing Handbook, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006.; Угледни пример пројекта.;