Моделирање процеса сушења

ID: 3628
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Упознавање студената са проблемима и начинима математичког моделирања процеса сушења прехрамбених материјала.

исход

Студент треба да овлада моделирањем процеса сушења прехрамбених материјала како би своја знања могао да искористи уопште, а посебно за научно-истраживачки рад.

садржај теоријске наставе

Моделирање процеса и појава у вези са сушењем ради се са циљем креирања модела који ће се користити у прорачунима при пројектовању и изради нових система, оптимизацији процеса сушења и описивању целокупног понашања при сушењу, обуватајући и комбиновани микроскопски и макроскопски начин посматрања агенса и материјала у процесима преношења масе и топлоте. Математички модели сушења базирани су на теоријским основама физике, биологије, хемије, науке о материјалима, а за решавање користе концепте математике и информатике. У оквиру курса проучаваће се: -емпиријски модели, -једнофазни дифузиони модели, -вишефазни порозни модели, -моделирање у микроразмери, -моделирање применом рачунарске механике флуида, -моделирање са деформацијом материјала, -вишеразмерно моделирање и -моделирање на принципима вештачке интелигенције и машунског учења.

садржај практичне наставе

Упознавање са различитим врстама софтверских алата за моделирање. Самостално моделирање задатог процеса сушења неком од поменутих метода моделирања.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија за Пољопривредне машине и постројења поседује велики број физичких модела и макета које се користе у наставне сврхе, као и рачунарски центар у коме се на више радних позиција могу користити софтвери за моделирање процеса и појава у пољопривредним и индустријским објектима. Такође, студентима су на располагању 3D скенер и 3D штампач за снимање неправилних геометрија и израду физичких модела, елемената и склопова.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Златановић И. Сушење у биотехничким системима, Машински факултет, 2022. (доступно у библиотеци Машинског факултета); Saravacos GD and Maroulis ZB. Transport properties of food. Marcel Dekker Inc. New York. 2001.; Akram W. Joardder M.U.H. и Karim A. Heat and mass transfer modelling during drying. First Edition. New York: CRC Press Taylor и Francis Group, 2022.; Arun S. Mujumdar: Hаndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Xiao Dong Chen, Arun S. Mujumdar: Drying Technologies in Food Processing, Blackwell publishing, 2008.;