Обновљиви и секундарни ресурси

ID: 1363
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са теоријским основама, техничким и технолошким подацима који су потребни инжењерима за рационално коришћење енергије, пројектовање одговарајућих решења и ефикасно остваривање процеса и рада уређаја и постројења за корисну валоризацију обновљивих и секундарних извора енергије, што укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Опишу и разликују врсте обновљивих и секундарних ресурса, • Препознају предуслове за примену одређеног извора енергије, • Процене енергетску ефикасност примене одређеног извора енергије у датим условима, • Упореде изворе енергије, • Расправљају о могућностима алтернативног снабдевања енергијом, • Изаберу одговарајуће машине и опрему за функционално снабдевање објеката.

садржај теоријске наставе

1.Уводно предавање и упознавање са основним појмовима из енергетике. 2.Енергија Сунца (произв.ел.енергије, загревање СТВ, индустријски процеси) ; 3.Енергија воде (хидроелектране, плима и осека, таласи); 4.Енергија Земље (топлота тла, геотерм.воде, укопани објекти и складишта); 5.Енергија ветра (ветрогенератори); Биогас; Водоник и гориве ћелије. 6.Биомаса (производња ел.ен., компостирање, остаци пољ.производње); 7.Рекуперација топлоте и влаге (рекуператори);Складиштење топлоте (акумулатори); 8.Топлотне пумпе (типови, рекуперација, агрегати); 9.Секундарни енергетски ресурси (отпадна топлота, рекуператори, когенерација);

садржај практичне наставе

Симулација примене соларне енергије на примеру индиректне соларне сушаре на лабораторијском постројењу у Лабораторији за пољопривредне машине и постројења, Катедре за пољопривредно машинство, као и мерења интезитета Сунчевог зрачења и параметара агенса сушења; приказ карактеристичних решења и прорачуна. Раде се компијутерске симулације и прорачуни у циљу дефинисања и димензионисања карактеристичних решења из неке од теоријских целина.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Лабораторијска и мерна опрема у оквиру Лабораторије за пољопривредне машине и постројења; 2. Лабораторијсла соларна сушара са соларним колектором; 3. Рачунарски центар у оквиру Лабораторије за пољопривредне машине и постројења; 4. Физички модели и макете (пелтонова турбина, циклон, ...) 5. Компијутерски модели и симулације.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Обновљиви и секундарни ресурси, Машински факултет у Београду, 2013.; Volker Quaschning: Understanding renewable energy systems, Earthscan, London, 2005.; Jonathan R. Mielenz: Biofuels: Methods and Protocols, Humana Press, 2009.; Гојак, М., Рудоња, Н: Соларни термички системи, Машински факултет у Београду, 2020.; Dan E. Arvizu: The Growing Significance of Renewable Energy - Lectures, National Renewable Energy Laboratory, USA, 2007.;