Обновљиви и секундарни ресурси

ID: 1363
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Овај предмет је осмишљен да упозна студенте са концептом обновљивих и секундарних ресурса, њиховим значајем и њиховом употребом у различитим индустријама, посебно у пољопривреди и индустрији производње хране. Курс ће истражити карактеристике, доступност и потенцијал обновљивих извора као што су соларна енергија, енергија ветра, хидро, геотермална енергија и енергија биомасе. Поред тога, курс ће покрити коришћење секундарних ресурса као што су рециклирани материјали и отпад за производњу енергије и смањење отпада.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Разумеју концепт обновљивих и секундарних ресурса. • Идентификују различите врсте обновљивих ресурса и њихову доступност. • Анализирају потенцијал обновљивих ресурса у различитим индустријама. • Разговарају о предностима и недостацима коришћења обновљивих извора. • Процењују улогу секундарних ресурса у смањењу отпада и производњи енергије. • Развију разумевање тренутног стања и будућих трендова у обновљивим и секундарним ресурсима.

садржај теоријске наставе

1. Уводно предавање и упознавање са основним појмовима из енергетике. 2. Енергија Сунца (произв.ел.енергије, загревање СТВ, индустријски процеси) ; 3. Енергија воде (хидроелектране, плима и осека, таласи); 4. Енергија Земље (топлота тла, геотерм.воде, укопани објекти и складишта); 5. Енергија ветра (ветрогенератори); 6. Биогас; Водоник и гориве ћелије. 7. Биомаса (производња ел.ен., компостирање, остаци пољ.производње); 8. Рекуперација топлоте и влаге (рекуператори); 9. Складиштење топлоте (акумулатори); 10. Топлотне пумпе (типови, рекуперација, агрегати); 11. Секундарни енергетски ресурси (отпадна топлота, рекуператори, когенерација).

садржај практичне наставе

Симулација примене соларне енергије на примеру индиректне соларне сушаре на лабораторијском постројењу у Лабораторији за пољопривредне машине и постројења, Катедре за пољопривредно машинство, као и мерења интезитета Сунчевог зрачења и параметара агенса сушења; приказ карактеристичних решења и прорачуна. Раде се компијутерске симулације и прорачуни у циљу дефинисања и димензионисања карактеристичних решења из неке од теоријских целина.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1. Лабораторијска и мерна опрема у оквиру Лабораторије за пољопривредне машине и постројења; 2. Лабораторијсла соларна сушара са равним соларним колектором; 3. Рачунарски центар у оквиру Лабораторије за пољопривредне машине и постројења; 4. Физички модели и макете (пелтонова турбина, циклон, ...) 5. Компијутерски модели и симулације.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Обновљиви и секундарни ресурси, Машински факултет у Београду, 2013.; Volker Quaschning: Understanding renewable energy systems, Earthscan, London, 2005.; Jonathan R. Mielenz: Biofuels: Methods and Protocols, Humana Press, 2009.; Гојак, М., Рудоња, Н: Соларни термички системи, Машински факултет у Београду, 2020.; Dan E. Arvizu: The Growing Significance of Renewable Energy - Lectures, National Renewable Energy Laboratory, USA, 2007.;