Обновљиви и секундарни ресурси

ID: 1363
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са теоријским основама, техничким и технолошким подацима који су потребни инжењерима за рационално коришћење енергије, пројектовање одговарајућих решења и ефикасно остваривање процеса и рада уређаја и постројења за корисну валоризацију обновљивих и секундарних извора енергије, што укључује развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање радних задатака.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Опишу и разликују врсте обновљивих и секундарних ресурса, • Препознају предуслове за примену одређеног извора енергије, • Процене енергетску ефикасност примене одређеног извора енергије у датим условима, • Упореде изворе енергије, • Расправљају о могућностима алтернативног снабдевања енергијом, • Изаберу одговарајуће машине и опрему за функционално снабдевање објеката.

садржај теоријске наставе

1.0. Опште напомене: Глобални енергетски аспект; Енергија и облици енергије; Обновљиви извори енергије. 2.0.Сунчева енергија: Сунчево зрачење; Пријемници Сунчеве енергије. 3.0. Енергија ветра: Енергија ветра и њен значај; Брзина ветра и енергетски потенцијал; Ветромотори и њихове карактеристике; Подела ветромотора према месту извођења и вредности снаге; Предности и недостаци различитих типова ветромотора.4.0. Биогас: Анаеробно врење; Компоненте постројења за биогас, процеси и карактеристике; Типови дигестора система постројења за производњу биогаса. 5.0. Биомаса: Шта је биомаса; Енергија из биомасе; Начини добијања енергије из биомасе; Разлози и предности коришћења биомасе; Приказ концепције решења постројења за високотемпературно сушење струготине. 6.0. Топлотне пумпе: Карактеристике и принцип рада топлотних пумпи; Термодинамичке карактеристике циклуса топлотних пумпи; Топлотни извори и намена топлотних пумпи; Системи топлотних пумпи за коришћење различитих извора енергије. 7.0. Енергија из околине; Геотермална енергија; Енергија водоника; Гориве ћелије. 8.0. Коришћење енергије гравитационог поља; Коришћење енергије мена; Коришћење енергије таласа. 9.0. Коришћење секундарних енергетских ресурса.

садржај практичне наставе

Симулација соларних система. Испитивање индиректне соларне сушаре нa лабораторијском постројењу у Заводу Катедре за пољопривредно машинство у циљу дефинисања кинетике сушења биолошких материјала, што подразумева мерење масе и температуре узорака материјала у одређеним временским тренуцима, као и мерења интензитета Сунчевог зрачења и параметара агенса сушења;приказ карактеристичних решења и прорачун.Раде се прорачуни у циљу дефинисања и димензионисања карактеристичних решења из неке од теоријских целина. Посете објектима у циљу упознавања са изведеним решењима за коришћење обновњљивих извора енергије(топлотне пумпе, ветрењаче, соларне електране,решења за корисну валоризацију биомасе итд..

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1.Лабудовић Бопис, Обновљиви извори енергије, Енергетика маркетинг, 2002.КДА 2. Топић Р. Јелена, (2005), Технологије и системи за коришћење Сунчеве енергије, дипломски рад, Београд 3. Топић М. Радивој,Обновљиви и секундарни ресурси(за предавање Handouts). Пример извештаја о лабораторијским вежбама. Разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Топић, Р.: Обновљиви и секундарни ресурси, Машински факултет у Београду, 2013.; Volker Quaschning: Understanding renewable energy systems, Earthscan, London, 2005.; Jonathan R. Mielenz: Biofuels: Methods and Protocols, Humana Press, 2009.; Гојак, М., Рудоња, Н: Соларни термички системи, Машински факултет у Београду, 2020.; Dan E. Arvizu: The Growing Significance of Renewable Energy - Lectures, National Renewable Energy Laboratory, USA, 2007.;