Технике и технологије процеса сушења

ID: 1413
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Златановић Ј. Иван
извођачи: Златановић Ј. Иван
контакт особа: Златановић Ј. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Овај курс пружа дубинско разумевање различитих техника и технологија укључених у процесе сушења хране. Курс обухвата принципе и основе сушења хране, опрему и уређаје за сушење, методе и технике сушења и контролу квалитета сушене хране. Курс такође обухвата примену сушења у различитим прехрамбеним индустријама, укључујући месо, воће, поврће и житарице.

исход

Практична и теоријска знања о начинима избора одговарајуће методе сушења пољопривредних и прехрамбених материјала. По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • одговоре на технолошке захтеве за сушењем пољопривредних и прехрамбених материјала, • изврше избор адекватне методе сушења, • прорачунају потребне капацитете и величине од значаја за избор основних компонената сушаре, • самостално ураде пројекат сушаре на основу задатих улазних параметара процеса.

садржај теоријске наставе

1. Теорија сушења (статика, кинетика и динамика сушења); 2. Методе сушења пољопривредних и прехрамбених материјала које подразумевају постојање протока врућег агенса преко материјала и уклањање воде са његове површи: 2.1. сушење непокретног слоја материјала (- коморна сушара, - сушара са транспортером, - тунелска сушара.) 2.2. сушење материјала у покретном слоју (- шахтна сушара, - ротациона сушара, - сушара са флуидизованим слојем, - пнеуматска сушара.) 3. Методе сушења кашастих материјала, пиреа, прашкастих материјала и дехидрираних пахуљица (- сушара са распршивањем материјала, - добошаста сушара.) 4. Методе сушења којима се превазилазе проблеми структурног оштећења и минимализују губици укуса и ароме (- лиофолизациона сушара, - сушара са осмотском дехидратацијом.) 5. Методе сушења које користе савремене технологије у циљу постизања високог квалитета осушеног производа (- соларна сушара, - сушара са интегрисаном топлотном пумпом, - сушара са микроталасним и диелектричним загревањем, - сушара са инфрацрвеним загревањем, - млазна сушара, - екструзиона сушара, - сушара са ултразвучним вибрацијама, - сушара са Refractance Window технологијом, - хибридне сушаре.)

садржај практичне наставе

Израда самосталног пројекта сушаре на основу дефинисаног пројектног задатка и технолошких захтева, прорачун топлотног и масеног оптерећења и потребних капацитета уређаја и опреме.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија за пољопривредне машине и постројења поседује део специјализован за мерења из области сушења, као и одговарајућу мерну опрему, макете, моделе и експонате. Такође, рачунарски центар лабораторије поседује ресурсе неопходне за анализу података и рад на моделирању процеса и појава. Студентима се на располагање стављају пример урађених пројеката и семинарских радова, разна упутства и стандарди.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Златановић И. Сушење у биотехничким системима, Машински факултет, 2022. (доступно у библиотеци Машинског факултета); Топић, Р.: Специјалне технике и технологије процеса сушења, Машински факултет у Београду, 2013.; Лыков В. А., (1950), Теория сушки," Государственное энергетическое издательство", Москва - Ленинград.; Arun S. Mujumdar: Hаndbook of industrial drying, 3rd. ed., CRC Press, 2006.; Xiao Dong Chen, Arun S. Mujumdar: Drying Technologies in Food Processing, Blackwell publishing, 2008.;