Пољопривредне машине и опрема 2

ID: 1242
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

1.Mултидисциплинарним приступом постижу се оптимални резултати у пројектовању, одржавању и експлоатацији пољопривредних машина и опреме. 2. Овладавање теоријским основама радних органа, агрегатима трактор прикључне пољопривредне машине иинтегрисаним системима пољопривредних машина односно сејалицама, прскалицама и машинама за сређивање крмног биља, комбајнима и иригационим системима. 3. Стицање практичних знања и вештина у практичном решавању инжењерских проблема пољопривредних машина и опреме.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: •Дефинишу агротехничке захтеве за сејалице, прскалице и машине за сређивање крмног биља, комбајне и иригационе системе •Наброје типове пољопривредних машина и њихове радне органе за за сејалице, прскалице и машине за сређивање крмног биља, комбајне и иригационе системе •Укратко опишу главне склопове и машинске делове пољопривредних машина и њихов принцип рада за сејалице, прскалице и машине за сређивање крмног биља, комбајне и иригационе системе. •Разликују типове пољопривредних машина према начину агрегатирања са трактором, •Дефинишу преносно и релативно кретање радних органа пољопривредних машина, •Процене технолошку и економску исплативост примене одређених пољопривредних машина према задатим условима пољопривредне производње. Коришћење GPS и IT технологија за оптимизацију уштеда у пољопривредној производњи у домену пољопривредних машина.

садржај теоријске наставе

1. Агротехнички захтеви и начини сетве. 2. Механичке сејалице за стрна жита. 3. Пнеуматске сејалице за стрна жита. 4. Механичке сејалице за окопавине. 5. Пнеуматске сејалице за окопавине. 6. Уређаји за садњу расада и кромпира. 7. Начини заштите и неге биљака. 8. Хемијска средства за заштиту биљака. 9. Агротехнички загтеви заштите биљака. 10. Подела и карактеристике техничко-технолошких система за заштиту биљака. 11. Примена техничко-технолошких система. 12. Типови и карактеристике машина за кошење. 13. Типови и карактеристике машина за кондиционирање биљне масе. 14. Типови и карактеристике машина за превртање и сакупљање сена. 15. Типови и карактеристике машина за балирање. 16. Типови и карактеристике самоутоварних приколица и машина за манипулацију. 17. Технолошки процеси при спремању силаже и сенаже. 18. Основни системи и склопови житног комбајна. Технолошка и структурна шема житног комбајна. Принципи рада. 19. Вршидбени системи житног комбајна. 20. Технолошка шема комбајна за кукуруз и принципи рада. 21. Основни системи и технолошка шема комбајна за шећерну репу. Утоваривачи. 22. Основни системи и технолошка шема комбајна за грашак. 23. Основни фактори наводњавања. 24. Системи и процеси наводњавања. 25. Наводњавање кишењем. 26. Наводњавање системом „кап по кап“

садржај практичне наставе

ачунски задаци о прскалицама, сејалицама, комбајнима и заливним системима.

услов похађања

Без.

ресурси

Литература. Електронски материјал. Каталози. Видео материјал.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 7
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Вељић M., Технолошки процеси у механизованој пољопривреди, Машински факултет, Београд, 1997.; Веселинов Б., Мартнов М., Бојић С., Машине за биосистеме 1, практикум, ФТН Нови Сад, 2009.;