Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране

ID: 1456
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама пројектовања машина, опреме и технолошких линија за производњу и прераду хране; 2. Упознавање са ограничењима и специфичностима линија за производњу и прераду хране; 3. Упознавање са принципима пројектовања машина и опреме за производњу и прераду хране; 4. Стицање практичних вештина у анализи постављеног инжењерског проблема и његовом решавању мултидисциплинарним приступом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Дефинишу план вођења пројекта, • Опишу технологију производње и прераде хране, • Изаберу одговарајуће машине и опрему за пројектовање комплетних линија и фабрика за прераду пољопривредних производа, • Пројектују комплетну линију и/или фабрику за производњу, прераду и складиштење пољопривредних производа, • Оцене исходе пројекта у односу на почетне захтеве, • Билансирају енергију потребну за прераду хране, • Буду ефикасни у тимском раду, • Изводе економске анализе, • Припремају и излажу пројекте потенцијалним инвеститорима.

садржај теоријске наставе

1) Инжењерство у производњи и преради хране - основни параметри, симболи и стандарди, машине и опрема и њихово повезивање у технолошком процесу; 2) Материјали за прехрамбену индустрију и биотехнологију – подела, карактеристике и понашање материјала, структуре материјала, одабир материјала; 3) Транспортни системи и цевоводи, носеће структуре и спојеви; 4) Транспортни путеви у објекту – људи, сировине, нус производи, готови производи, амбалажа, отпади, енергенти, транспортна возила; 5) Материјално – енергетски биланси; 6) Оптимизација опреме и ресурса; 7) Захтеви производње безбедне хране - стандарди и прописи који се односе на машину, опреме и објекте; 8) Пројектна документација – идејни пројекат, главни машински пројекат, остали пројекти од интереса; 9) Удео инжењера у животном циклусу објекта – од идеје до пуштања постројења у рад.

садржај практичне наставе

Семинарски радови 1. Анализа и прорачун капацитета линија за производњу и прераду хране: технолошке линије за производњу и прераду воћа, технолошке линије за производњу и прераду поврћа конзервирањем, технолошке линије за производњу и прераду меса,млека, житарица и семенске робе,...). Дефинисање layout-а машина и опреме, анализа биланса материјала, репроматеријала, енергената и флуида и транспортних путева. Пројекат Израда идејног решења комплетне технолошке линије за производњу и прераду хране по избору из тема наведених у семинарским радовима.

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1.CIGR-HANDBOOK Agricultural Engineering, Agro Processing Engeneering, ASAE, USA, 1999. 2.Srivastava K.A., Goering E.C.,Rohrbach P.R.: Engineering Principles of Agricultural Machines,ASAE, USA, 1993. 3.Марковић Д.: Писана предавања, Београд, 2007. 4. Угледни пример пројекта.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 50
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Златковић Б. .Технологија прераде и чувања воћа., издавач: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 2002.; Moser E.:Verfahrenstechnik Intensivkulturen,Verlag Paul Parey,Univerzitet Hohenhein,2005.,Nemacka; Karel M., Lund D. B., Physical principles of food preservation, Marcel Dekker inc., New York, 2003.; Heldman D. R., Handbook of food engineering, Taylor & Franncis Group, New York, 2007.; М. Вереш., Основи конзервисања намирница, Београд, 2004.;