Трактори и самоходне пољопривредне машине

ID: 1411
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама погонских машина - трактори и самоходних пољопривредних машина - комбајни; 2. Концепције и конструкције пољопривредних трактора, мотокултиватора и самоходних шасија; 3. Трансмисија и системи за прикључивање радних машина и агрегата; 4. Концепције истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила, енергетски биланс; 5. Теорија рада, концепције и конструкције комбајна, прорачуни погона кретног дела и технолошких уређаја комбајна.

исход

1. Темељна знања из области теорије рада, концепција и конструкција погонских машина - трактори, мотокултиватори и самоходна шасије и универзалних самоходних комбајна; 2. Анализа механичких, хидростатичких и комбинованих трансмисија пољопривредних трактора, самоходних шасија и универзалних самоходних комбајна; 3. Примена рачунара у прорачунима погона и технолошких уређаја; 4. Повезивање основних инжењерских знања и постизање синергетског ефекта; 5. Стицање практичних вештина и примена у пракси. По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Управљају набавком трактора адекватних карактеристика према расположивој пољопривредној механизацији коју трактор агрегатира, • Организују и воде експлоатацију и одржавање трактора и самоходних пољопривредних машина, • Изводе и примењују решења различитих концепција трактора и самоходних шасија, • Саставе планове тестирања трактора, • Одреде, формулишу и контролишу ергономске услове руковаоца.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања, теорија рада, концепције и конструкције погонских машина - пољопривредни трактори, мотокултиватори и самоходне шасије; 2. Концепције трансмисија и енергетски биланс истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила; 3. Концепције, уређаји и системи за прикључивање и формирање агрегата трактор - радне пољопривредне машине; 4. Конструкције и теорије рада универзалних самоходних комбајна; 5. Прорачуни технолошких уређаја комбајна; 6. Концепције погона кретног дела, хидростатички пренос снаге, избор компоненти и прорачун хидростатског погона кретног дела и технолошких уређаја комбајна.

садржај практичне наставе

1.Лабораторијска вежбања: 1.1. Практично упознавање са техничким решењима склопова трактора, мотокултиватора и самоходних шасија; 1.2. Практично упознавање са техничким решењима склопова и технолошким уређајима комбајна. 2. Рачунски задаци: 2.1. Израда рачунарских задатака применом рачунара и савремених софтверских пакета из области трактора; 2.2. Израда рачунских задатака применом рачунара и савремених софтверских пакета из области универзалних самоходних комбајна. 3. Израда пројекта: 3.1. Идејни пројекат из области трактора и самоходних погонских шасија; 3.2. Идејни пројекат из области универзалних самоходних комбајна.

услов похађања

Само за студенте модула Инжењерство биотехничких система.

ресурси

Предавања у електронском облику, слајдови са предавања (handouts), упутства за лабораторијску вежбу,израду задатака, упутства за израду пројеката, закони, стандарди и прописи за тракторе и самоходне комбајне.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Мартинов М., Мој трактор, Рес траде, Нови Сад 2007.; Живановић З., Јанићијевић Н., Аутоматске трансмисије моторних возила, Београд, 2000.;