Статистичка обрада података у пољопривредном машинству

ID: 3574
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Разматрање статистичких метода за обраду података у инжењерству биотехничких система и њихова примена при решавању конкретних проблема.

исход

Оспособљеност за припрему података, обављање прелиминарних статистичких разматрања односно описна статистика, одабир правилне статистичке методе за примену на одговарајућем скупу података, статистичка обрада података и тумачење резултата.

садржај теоријске наставе

Математичке поставке одређених статистичких метода.

садржај практичне наставе

Анализа података у софтверском пакету SPSS Statistics.

услов похађања

Регулисано студијским програмом.

ресурси

Софтверски пакет SPSS Statistics.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 70
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th edn). Boston: Pearson Education.; Ellis, Paul D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: An Introduction to Statistical Power, Meta-Analysis and the Interpretation of Research Results. United Kingdom: Cambridge University Press.; Garson, G. D. (2012). Significance Testing: Parametric & Nonparametric. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers., 91-95.;