Геоинформационо управљање и аутоматизација биотехничких система

ID: 1244
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић Д. Војислав
извођачи: Симоновић Д. Војислав
контакт особа: Симоновић Д. Војислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама мерења и аутоматизације пољопривредних машина и опреме; 2. Принципи мерења,сензори и методи мерења неелектричних величина на пољопривредним машинама и опреми; 3. Аутоматизација трактора и прикључних машина; 4. Аутоматизација комбајна: аутоматско вођење, регулисање технолошких уређаја, мерење и регулисање губитака, мониторинг; 5. Управљање у прецизној пољопривредној производњи и индустрији прераде хране. 6. Праћење динамике машина и процеса у реалном времену

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Препознају различите компоненте за аутоматизацију биотехничких система, • Дефинишу поступке прецизне пољопривреде, • Тумаче хидрауличне и пнеуматске шеме пољопривредних машина, • Пројектују вођење по правцу пољопривредних машина, • Организују комплетан циклус прецизне пољопривреде, • Комуницирају успешно у мултидисциплинарном тиму.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања теоријских основа и метода мерења и аутоматизације пољопривредних машина и опреме: навигационо нивелациона мерења, мерења дистанце (растојања,мерење броја обрта и обртног момента, мерење приноса, мерење губитака, мерење количине и мерење других параметара рада; 2. Принципи мерења,сензори, подела,принципи рада,статичке и динамичке карактеристике, методи мерења неелектричних величина на пољопривредним машинама и опреми, CAN BUS систем; 3. Аутоматизација трактора и прикључних машина: аутоматско регулисање оптерећења,аутоматско управљање прикључним уређајима и машинама на трактору,CAN BUS на трактору,аутоматска контрола и информациони системи; 4. Аутоматизација комбајна: аутоматско вођење по правцу, регулисање положаја хедера,вршајно сепарационих и других технолошких уређаја (аутоматска нивелација), мерење и регулисање губитака, мониторинг комбајна; 5. Управљање у прецизној пољопривредној производњи GPS i DGPS и аутоматизација постројења и технолошких линија у индустрији прераде хране.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања: 1. Мерења кинематских карактеристика пољопривредних машина и опреме; 2. Мерења енергетских параметара пољопривредних машина и опреме. Семинарски рад по избору кандидата из области: 1. Аутоматизација трактора и прикључних пољопривредних машина и урећаја; 2. Аутоматизација универзалних самоходних житних комбајна; 3. Аутоматизација самоходних комбајна за поврће и индустријске културе; 4. Аутоматизација опреме и технолошких линија за прераду хране; 5. Примена GPS и DGPS у прецизној производњи хране (Precision Farming).

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1.Марковић Д.: Аутоматизација у пољопривреди, писана предавања и предавања у електронском облику, Београд, 2007. 2.Марковић Д.: Транспорт у пољопривреди, МФ, Београд, 1997. 3.Аутоматизација и мерења на пољопривредним машинама-handouts.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Мартинов М., Мој трактор, Рес траде, Нови Сад 2007.; Живановић З., Јанићијевић Н., Аутоматске трансмисије моторних возила, Београд, 2000.; Рибар З., Управљачки системи, МФ у Београду, Београд 2008.; Bolton W., Instrumentation control systems, EUSEVIER SCIENCE & TEHNOLOGY BOOKS, 2004.; Поповић М., Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004.;