Основе конструисања

ID: 1440
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Димић Р. Александар
извођачи: Димић Р. Александар, Мишковић З. Жарко
контакт особа: Димић Р. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Из целокупне конструкторске делатности издвојено је оно што је опште - основе конструисања. То се проучава са теоријске и практичне стране што даје основне принципе, методе и вештине и тиме развија систематске и креативне способности код студената. Материја из овог предмета служи даље за конструкторске активности специфичне за свако усмерење.

исход

На крају успешно завршеног курса студент ће бити способан да: 1. Анализира фазе процеса конструисања, 2. Објасни поступак конструисања типизираних и унифицираних делова, 3. Решава мерне ланце поступком апсолутне заменљивости, 4. Конструише машинске делове и склопове са аспекта носивости-чврстоће, 5. Конструише машинске делове и склопове са аспекта минималне масе, 6. Конструише машинске делове и склопове са аспекта поступка израде.

садржај теоријске наставе

Увод у конструисање са неопходним условима: функције и намене, радне способности, производности, економичности, екологије, естетике, рециклаже. Методе стандардизације, унификације и типизације при конструисанњу. Толеранције и мерни ланци у конструисању. Методе прорачуна чврстоће, деформација, крутости, степена сигурности и поузданости, повећања носивости применом концепта допуштених локалних пластичних деформација. Третирање замора материјала делова и конструкција при константним и при степенасто променљивим амплитудама напона и еласто-пластичних деформација. Дефинисање облика делова по дужини и по попречном пресеку. Рационалније искоришћавање моћи ношења материјала ради уштеде у материјалу и добијања лаких конструкција.

садржај практичне наставе

Типизација и мерни ланци са упутством за пројекат. Прорачун статички напрегнутих делова. Прорачун елемената са локалним пластичним деформацијама при неравномерној расподели напона по попречном пресеку. Концентрација напона и деформација, концепти прорачуна по номиналним и по стварним напонима у подножју зареза. Упутство за пројекат. Малоциклусни и многоциклусни замор при константним амплитудама и хипотезе о акумулацији заморног оштећења при променљивим амплитудама - век трајања. Упутство за пројекат. Лаке конструкције. Примери технологичности облика по врсти и начину израде делова.

услов похађања

Неопходни: Одслушани и положени предмети: Машински елементи 1. Пожељни: Одслушани и положени предмети Машински материјали 1 и 2.

ресурси

Лабораторија за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Огњановић М.: "Конструисање машина", Машински факултет, Београд, 2000;; Митровић Р., Ристивојевић М., Росић Б.: Машински елементи 1 - Машински факултет Београд 2019;; Ристивојевић М., Стаменић З., Митровић Р.: Машински елементи 2 - Машински факултет Београд 2021;; Основе конструисања - збирка решених испитних задатака, МФБ, 1999, ЗЗД, библ. МФБ;; Орлов П.: Основи конструисања , Mашиностоение, Москва, 1980;;