Виртуелна реалност

ID: 9019
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Упознавање студената са основним принципима рачунарске графике, елементарним и сложеним трансформацијама објеката у рачунарском простору. Разрада основних и напредних модела употребе готових софтверских решења у циљу контроле графичких објеката у 2Д и 3Д моделима конципираним на рачунарским платформама. Интеграција знања у области виртуелне стварности кроз системе 2Д и 3Д елемената који укључују "равне" екране и модерна хардверска решења конципирана на биотехнолошкој синергији са доступним хардверима.

исход

После успешног одслушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: • да примењује стечена знања у научним, техничким и инжењерским применама технологије виртуелне стварности, • да пројектује инжењерски софтвер засновану на рачунарској графици, • да интегрише знања у области физикалности видео игара.

садржај теоријске наставе

Дефиниције рачунарске графике. Анализа растерске и векторске рачунарске графике. Запис вектора. Појам пиксела и адресног простора. Елементи геометријских трансформација (скалирање, транслација, ротација 2Д и 3Д објеката у рачунарском простору). Графички "енџини". Анализа употребе Опен ГЛ система и WEB ГЛ система. Преглед напредних инжењерских пакета за виртуелизацију модела и појава у реалном времену. Приказ актуелних хардверских решења за 3Д скенирања објеката, трансформација физичких у електричне и информатичке величине у циљу визуелизације објеката и појава. Основе теорије алгоритама за анализу слике и звука. Основе виртуелне стварности са елементима анализа инжењерских проблема. Основе теорије видео игара. Историјски осврт. Анализа спрајтова и прелаза на модерне енџине.

садржај практичне наставе

Састоји се из вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Неопходни: Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a,независно од оперативног система.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

LaValle S. M,, Virtual Reality,, Cambridge University Press, 2019;; Burdea G. C., Coiffet P., Virtual Reality Technology, 2nd Edition, Wiley-IEEE Press, 2003.; Sherman R, Craig A., Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, 2nd Edition, Eselvier, 2018.;