Перформансе возила

ID: 1139
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Поповић М. Владимир
контакт особа: Стаменковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Знања о основним карактеристикама савремених моторних возила. Упознавање са основним принципима који се примењују при одређивању перформанси возила и основним појмовима из области терамеханике.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Објасне шта спада у перформансе моторних возила; 2. Дефинишу методе испитивања перформанси моторних возила; 3. Спроведу испитивања перформанси возила; 4. Анализирају резултате испитивања перформанси возила.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји из следећих области: опште о возилу и његовим перформансама са освртом на основне појмове из терамеханике; дефинисање, пројектовање и одређивање перформанси система, компоненти и елемената моторних и прикључних возила; испитивање перформанси возила (методе, опрема, извештаји).

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од следећих вежби: мерење максималне брзине возила; коришћење динамометријских ваљака за потребе испитивања возила; мерење коефицијента отпора котрљању и коефицијента приањања; мерење вибрација на месту возача; одређивање положаја тежишта возила; одређивање видног поља возача; испитивање заштитне структуре аутобуса; испитивање возила у ваздушном тунелу; испитивање система за препознавање судара.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 60
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; Ј. Тодоровић, Испитивање моторних возила, ЈУМВ, Београд, 1995.;