Машински елементи 1

извођења

  • 3. семестар, позиција 3

циљ

Увођење студента у решавање практичних задатака машинског инжењера. Упознавање компонената машинских система, њихове функције, примене, конструкцијских решења. Овладавање методама прорачуна сигурности у раду, радног века,носивости као и са основама конструисања машинских елемената. Овладавање применом стандарда и других прописа у машинству.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти су оспособљени да: • Препознају машинске елементе. • Користе толеранције дужинских мера, облика и положаја, као и храпавости површина. • Изводе основне прорачуне чврстоће машинских делова. • Прорачунавају и конструишу вратила и осовине. • Бирају, прорачунавају и конструкционо уграђују котрљајне и клизне лежаје. • Бирају, прорачунавају и конструишу завртањске везе и навојне преноснике.

садржај теоријске наставе

Појам и подела машинских елемената. Толеранције дужинских мера, толеранције облика и положаја оса и површина и толеранције храпавости површина машинских делова. Концентрација напона, критични напони машинских делова. Разарања машинских делова, замор и динамичка издржљивост. Степен сигурности, дозвољени напон и носивост машинског дела. Површинска разарања, радни и критични напони површинског слоја машинских делова. Вратила, осовине и осовинице: функција, конструкцијски облици, примена. Оптерећења вратила и осовина, напони, динамичка издржљивост и степен сигурности. Крутост вратила. Спојеви вратила и главчина: трењем, клиновима, жлебним спојевима, обликом. Котрљани лежаји (функција и примена): врсте и карактеристике стандардних котрљајних лежаја. Оптерећење лежаја – еквивалентно оптерећење. Разарања и радни век котрљајних лежаја. Избор и уградња котрљајних лежаја. Клизни лежаји: функција, карактеристике, подела. Носивост клизних лежаја са трењем полуоквашених површина. Носивост хидродинамичких клизних лежаја. Загревање, хлађење и подмазивање клизних лежаја. Конструкцијски облици, делови и материјали клизних лежаја. Заптивање лежаја. Навој, навојни парови, навојни спојеви: функција, карактеристике, подела. Завртањске везе, уздужно оптерећене и попречно оптерећене: карактеристике, подела, оптерећење, притезање, деформације, степени сигурности. Покретни навојни спојеви – навојни преносници.

садржај практичне наставе

Избор толеранција дужинских мера. Анализа налегања, лабавих, чврстих и неизвесних. Одређивање фактора концентрације напона. Динамичка издржљивост машинских делова. Одређивање степена сигурности. Шема оптерећења вратила. Оптерећења и напони у вратилу. Одређивање димензија и степена сигурности вратила. Прорачун спојева вратила и главчина. Одређивање носивости и радног века котрљајног лежаја. Избор и уградња лежаја. Прорачун завртањских веза, избор завртња, прорачун покретни навојни спојеви. Пројектни задатак, упутства за израду задатка, прегледи и корекције.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма.

ресурси

Књиге: -Митровић Р., Ристивојевић М., Росић Б.: Машински елементи 1, -Машински факултет Београд 2019. -Огњановић М.: Машински елементи,-Машински факултет Београд 2008, 2011, 2013; -Верига С.: Машински елементи (свеска I и II); Машински факултет Београд -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи - приручник за вежбе, - Машински факултет Београд 2006.; -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи-Збирка решених испитних задатака,-Машински факултет Београд 2000. -Лазовић Т.: Машински елементи 1 - Збирка задатака, -Машински факултет Београд 2013. -Крсмановић В., Радивоје Митровић Р.: Клизни и котрљајни лежаји, Машински факултет Београд 2015. Хендаути доступни на web-страницама или умножени на папиру: -Предавања, питања и задаци за колоквијуме -Упутства за пројектне задатке Видео презентације: -Симулације рада машинских елемената, -Видео презентације издраде и контроле -Приказ конструкцијских решења Лабораторија: -Приказ машинских елемената, делова и склопова, -Приказ испитивања машинских елемената -Симулација рада и израде машинских делова.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 6
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 26

литература

Митровић Р., Ристивојевић М., Росић Б.: Машински елементи 1, -Машински факултет Београд 2019; Огњановић М: Машински елементи, - Машински факултет Београд,, издања 2006-2014;; Lazović T.: Машински елементи 1 - Збирка задатака, -Машински факултет Београд 2013;