Форензичко инжењерство

ID: 0876
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Студент се оспособљава за бављење форензичким инжењерством, посебно у области моторних возила, што обухвата анализу и реконструкцију саобраћајних удеса. Аналогне методе биће примењене и у другим областима машинске технике, зависно од интересовања студената.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам форензике и форензичког инжењерства, са акцентом на возилима; - дефинишу и анализирају отказе техничких система, њихове узроке и последице, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике; - препознају и анализирају узроке саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције; - анализирају одговарајућа техничка решења и услове под којима би удеси могли да буду избегнути.

садржај теоријске наставе

Организована је по блоковима: - Општа знања о форензици и форензичком инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике - Откази возила и компонената, односно удеси који доводе до штете на возилима - Анализа узрока саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције

садржај практичне наставе

Спроводи се кроз израду семинарских задатака у оквиру којих ће студенти решавати предметно-релевантне случајеве на основама методологије студије случаја. Студенти ће користити реалне податке о незгоди у којој је учествовало возило (или други технички систем) и бавиће се анализом узрока отказа, односно разлозима због којих је настала штета, са посебним освртом на то како је незгода могла бити избегнута.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; R.K. Noon, Forensic Engineering Investigation, CRC Press, Boca Raton, 2001.; M. Huang, Vehicle Crash Mechanics, CRC Press, Boca Raton, 2002.; D.E. Struble, Automotive Accident Reconstruction - Practices and Principles, CRC Press, Boca Raton, 2014.; -;