Форензичко инжењерство

ID: 0876
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Студент се оспособљава за бављење форензичким инжењерством, посебно у области моторних возила, што обухвата анализу и реконструкцију саобраћајних удеса, процену штете на возилу и процену вредности возила на принципима студије случајева. Аналогне методе биће примењене и у другим областима машинске технике, зависно од интересовања студената.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам форензике и форензичког инжењерства, са акцентом на возила; - дефинишу и анализирају отказе техничких система, њихове узроке и последице, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике; - препознају и анализирају узрока саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције; - ураде процену штете на возилу и процену вредности возила на принципима студије случајева; - дефинишу технологије процене штете и трошкове ревитализације (оправке) возила/система; - анализирају одговарајућа техничка решења и услове под којима би удеси могли да буду избегнути.

садржај теоријске наставе

Организована је по блоковима. Први блок: општа знања о форензици и форензичком инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике Други блок: Промене стања возила и методе процене вредности Трећи блок: Откази возила и компонената, односно удеси који доводе до штете на возилима Четврти блок: Технологије процене штете и трошкови оправке Пети блок: Анализа узрока саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције.

садржај практичне наставе

Организована је у два вида и то као aудитoрнe вежбе које служе као припрема за спровођење студије случаја и као семинарски задаци у оквиру којих ће студенти решавати предметно-релевантне случајеве на основама методологије студије случаја. Студенти ће добити реалне податке о удесима возила и бавиће се анализом њихових узрока, односно разлозима због којих је настала штета на возилу, а посебно и зашто је настао саобраћајни удес и како је он могао да буде избегнут. Посебна анализа се односи на процену услова под којима би удеси ове врсте могли да буду избегнути, а нарочито како би конкретан удес могао да буде избегнут.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

1. Учионица 2. Књига другог аутора 3. Књиге на страном језику 4. Друга литература 5. ИТ хардвер 6. ИТ софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 70

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Писана документа за предавања; Randall K. Noon, Forensic Engineering Investigation, CRC Press, 2001, ISBN 0849309115; Wolfgang Hugemann, Unfall-rekonstruktion, Authoren Team GbR, 2007, ISBN 3000194193; R.M. Brach, Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, SAE Intl., 2005, ISBN 0768007763; -;