Пројектовање летелица

ID: 1132
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Грбовић М. Александар
извођачи: Грбовић М. Александар, Петрашиновић М. Данило, Сворцан М. Јелена
контакт особа: Грбовић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студената у процес конципирања летелица. Процес укључује анализу постојећих конструкција, процену добрих и мање добрих особина истих, те коначан одабир жељеног концепта. Упознавање студената са дефинисањем основних геометријских параметара летелице, начинима одабира оптималне конфигурације, избором погона специфичног оптерећења и специфичног потиска, као и основама прорачуна стабилности и перформанси летелице такође су циљеви овог курса.

исход

Након одслушаног предавања и аудиторних вежби, израде и одбране пројекта, студенти ће бити у стању да анализирају, спецификују и разрађују концепт летелица према дефинисаној намени и жељеним перформансама. Током предмета ће се развити способност проласка кроз цео процес разраде концепта летелице. Студент ће бити у стању да изради предпројекат за одређени сегмент (склоп) конструкције и изради комплетну документацију за поједине одабране детаље.

садржај теоријске наставе

Дефинисање намене летелица и њене летне мисије. Статистичка анализа изведених конструкција. Основне геометријске карактеристике летелице. Избор и дефинисање погонске групе. Спољашње обликовање летелице. Интеграција погона, опреме и система у летелицу. Избор конфигурације и типа стајног трапа. Одређивање оптерећења летелице. Избор стандардних конструктивних елемената, технологије израде и материјала. Наглашавање карактеристика челика, алуминијума, титана и композита. Понашање различитих материјала на изложеност повишеним температурама, као и излошености вибрационим оптерећењима. Уздужна статичка стабилност летелице. Попречна статичка стабилност летелице. Динамичке карактеристике летелице. Квалитети лета. Основне перформансе. Специјалне перформансе. Слетање и полетање летелица. Цена пројекта.

садржај практичне наставе

Практична настава има за циљ да кроз примере илуструје градиво изложено на предавањима и да студентима помогне да успешно израде пројектне задатке. Након комплетирања пројекта студенти презентују свој пројект осталим колегама. Оцена се добија на основу активности у изради пројекта, завршне презентације и активности током излагања осталих студената. Током вежби у лабораторији студенти користе објектно оријентисано програмирање за потребе статистичке анализе летелица, обучавају се за рад са софтверским пакетом за механичко моделирање, упознају се са коришћењем и развојем инструмената за експериментална испитивања, обучавају се за програмирање нумерички управљаних машина алатки и припремају презентацију пројекта.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Лабораторија Симлаб, апликација VAZMFB (https://vazmfb.com).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 55
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А. Грбовић, М. Милош: Софтверски алати у дизајну, уџбеник, Машински факултет, Београд, 2017 ; Пројектовање летелица (материјали са вежби и предавања), 2023.; Сима Милутиновић, Конструкција авиона, Грађевинска књига, Београд 1983.;