Механика лета пројектила

ID: 1083
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Увођење студената у основе механике лета, укључујући аеродинамику, и њене задатке. Постављање основних једначина механике лета и принципи њиховог решавања. Основна знања о силама и моментима који делују на пројектил у току лета. Понашање пројектила на путањи а у вези с тим: стабилност пројектила, принципи управљања пројектилом. Примена механике лета: прелиминарно пројектовање оружја, таблице гађања, системи управљања ватром.

исход

Познавање принципа и основних једначина механике лета пројектила. Оспособљеност за рад на аеродинамичким прорачунима и моделирању механике лета пројектила. Основна знања о стабилности и принципима управљања пројектила.

садржај теоријске наставе

Увод у механику лета пројектила; основни појмови. Основни задаци механике лета (примарни и реверзибилни). Елементи путање и подела путања. Спољни услови (земљина атмосфера и гравитационо поље) и почетни услови. Координатни системи и матрице трансформације. Основне једначине механике лета (Њутнова и Ојлерова једначина). Силе и моменти који делују на пројектил (гравитациона, аеродинамичка, погонска и управљачка). Аеродинамика као посебна област механике лета; основни принципи дејства средине на пројектил. Аеродинамички коефицијенти и градијенти. Методи аеродинамичког прорачуна. Аеродинамичко пројектовање. Основни методи прорачуна механике лета (приближни и нумерички). Понашање пројектила - стабилност и управљивост (основе). Вођени пројектили и методе управљања (основе). Прелиминарно пројектовање пројектила. Балистичке таблице и таблице гађања. Системи управљања ватром.

садржај практичне наставе

Земљина атмосфера и гравитационо поље (примери). Координатни системи, матрице трансформација (примери). Одређивање почетних елемената гађања. Основне једначине механике лета, силе и моменти који делују на пројектил (примери). Приближне методе (Коси хитац, Ојлеров модел, модел Сиачија, модел Циолковског). Методи аеродинамичког прорачуна. Аеродинамичко пројектовање (примери прорачуна). Основни методи прорачуна механике лета (примери приближних и нумеричких прорачуна). Прелиминарно пројектовање пројектила (пример). Примена балистичких таблица и таблица гађања.

услов похађања

Нема. Пожељно је да је студент положио претходно обавезне механике.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

McCoy, R.L.: Modern Exterior Ballistics, Shiffer Publishing, 2012.; Janković, S.: Aerodinamika projektila, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1979; Boiffier, J.L., “The Dynamic of Flight The Equations”, John Wiley & Sons Ltd. England, ISBN 0-471-94237-5, 1998; Благојевић, Ђ.: Механика лета пројектила - скрипта, Београд, 2010.;