Програмабилни системи управљања

ID: 1492
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из пројектовања, програмирања и имплементације програмабилних система управљања у индустрији и савременој производњи; да овладају вештинама за решавање практичних проблема управљања у индустрији уз примену компјутерских, информационих и управљачких технологија и одговарајућих научних метода.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - Сагледају социјалне, економске, производне и друге ефекте увођења програмабилних система управљања; - Повежу знања из сродних предмета у циљу њихове примене у креирању система управљања; - Изврше анализу и синтезу комбинационог коначног аутомата; - Изврше синтезу секвенцијалног коначног аутомата; - Изврше електропнеуматску реализацију комбинационих и секвенцијалних коначних аутомата; - Програмирају програмабилне контролере.

садржај теоријске наставе

1. Програмабилни и компјутерски системи управљања у аутоматизацији: робот контролери, програмабилни контролери, контролери програмабилне аутоматизације и компјутери. 2. Бројни системи и кодови: позициони бројни системи (децимални, бинарни, октални, хексадецимални); конверзија бројева између позиционих бројних система; бинарно децимални код; Грејов код; алфанумерички кодови. 3. Прекидачка алгебра: аксиоме Булове алгебре; основне операције прекидачке алгебре; основне теореме прекидачке алгебре; логичке функције, савршене нормалне форме логичких функција; минимизација логичких функција. 4. Технологије и компоненте: сензори и актуатори. 5. Комбинациони и секвенцијални аутомати: дефиниције, математички модели, анализа и синтеза; електро-пнеуматска реализација. 6. Програмабилни контролери: функције, хардвер, софтвер, улазно-излазни модули; програмски језици и програмирање.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: задаци из пројектовања, анализе и синтезе програмабилних система управљања, са програмирањем и израдом шеме управљања.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Лабораторија за информационе и компјутерске технологије - аеротунел.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 22
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 8
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Пилиповић М., Јаковљевић Ж.; Аутоматизација производње; Машински факултет; 2017; Groover, M. P.; Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing; Pearson Education; 2008; Hackworth J. R., Hackworth F. D.; Programmable Logic Controllers: Programming Methods and Aplications; Pearson Education; 2004; Bolton W.; Programmable Logic Controllers; Elsevier; 2006;