Објектно оријентисана парадигма

ID: 7023
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Омогућити студентима да усвоје знање из објектно оријентисаног програмирања. Да користе написане хијерархије класа и да формирају своје хијерархије класа, те да савладају методологију објектно оријентисаног дизајна. При свему томе користиће модерне алате за пројектовање хијерархије класа.

исход

Оспособљеност студената да користи фундаментално знање из области објектно оријентисаног програмирања. Студент мора функционално и оперативно знати технике објектно оријентисаног програмирања.

садржај теоријске наставе

1. Класе и објекти, поруке и методи, концепт клијента и сервера. 2. Класификација, генерализација и специјализација. 3. Организација хијерархије класа, супер класе и подкласе, апстрактне и конкретне класе. 4. Методи са истим именом и преклапање имена метода суперкласи у класи, виртуелне методе. 5. Наслеђивање, додавање и промена имплементације класе у хијерархији, интерфејси. 6. Полиморфизам. 7. Полиморфизам и интерфејси, додавање класа у хијерархију коришћењем интерфејса. 8. Модуларност и пакети. Енкапсулација. 9. Изузеци и њихово коришћење. 10. Излаз и улаз података. 11. Студија случаја.

садржај практичне наставе

1. Клијент сервер концепт, имплементација концепта. 2. Пројектовање хијерархије класа, имплементација. 3. Основе наслеђивања у хијерархији класа, методи класификације, апстракције и cпецијализације. 4. Готови пакети класа и додавање нових класа у постојећу хијерхију, специјализација. 5. Имплементација полиморфизма и његова практична употреба. 6. Апстрактне класе, интерфејси и коришћење полиморфизма. 7. Модуларност и пакети, енкапсулација. 8. Коришћење изузетака у објектно оријентисаном окружењу. 9. Улаз и излаз података, имплементације streama. 10. Имплементација хијерархије класа у конкретном случају.

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 25
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

D. Poo, D. Kiong, S. Ashok. Object oriented programming and JAVA, Springer-Verlag, London, 2008; B. Stroustrup, C++ Programming language, Addison-Wesley, 2013;