Одабрана поглавља из машинских елемената В

ID: 3131
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић-Капор М. Татјана
извођачи: Лазовић-Капор М. Татјана, Маринковић Б. Александар
контакт особа: Лазовић-Капор М. Татјана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Показати знање и разумевање у области истраживања машинских елемената, засновано на постојећем раније стеченом стручном знању, општем познавању методологије истраживања, као и на специфичним методама одабраног поља истраживања (конкретни машински елемент или група елемената, општа методологија прорачуна и провере радне способности машинских делова). Истраживање у области машинских елемената подразумева анализу њихове радне способности са аспекта свих релевантних утицаја: геометрије, механичких карактеристика материјала, радних услова (оптерећење, брзина, учестаност обртања, температура, подмазивање...), трења и хабања, одржавања и поузданости. При томе, разматрају се машински делови и елементи добијени конвенционалним технологијама израде и обраде, као и адитивним производним технологијама.

исход

На крају овог курса, у области истраживања Машинских елемената, студент треба да поседује способности да: - да идентификује и формулише питања самостално и креативно, са научном прецизношћу, критички, да одабере и примени одговарајуће методе, да предузме ограничен део истраживања и других стручних послова у унапред одређеним временским оквирима, као и да процени очекиване резултате; - да представи и дискутује резултате истраживања; - да демонстрира вештине потребне за самостално учешће у истраживању и развоју.

садржај теоријске наставе

Прегледна рекапитулација знања стечених из области mашинских елемената, као и преглед и указивање на значај научних дисциплина на којима се заснива изучавање mашинских елемената. Радна способност машинских елемената и сви релевантни утицаји. Геометрија (облик и димензије) машинских елемената. Материјали машинских елемената (механичке карактеристике). Оптерећење машинских елемената. Носивост машинских елемената. Расподела оптерећења код различитих машинских елемената (опис феномена и параметри расподеле). Вибрације и бука машинских елемената. Врсте разарања и анализа откаѕа машинских елемената Трибологија машинских елемената (подмазивање, трење, хабање). Радни век и поузданост машинских елемената. Мониторинг стања и одржавање машинских елемената. При томе, разматрају се машински делови и елементи добијени конвенционалним технологијама израде и обраде, као и адитивним производним технологијама.

садржај практичне наставе

Упознавање са аналитичким, нумеричким и експерименталним методама истраживања машинских елемената. Упознавање са облицима лабораторијског испитивања различитих машинских елемената (преглед и опис метода, уређаја и средстава мерења и аквизиције података). Лабораторијске вежбе из области одабраног поглавља у Машинским елементима. Консултације у изради семинарског рада. При томе, разматрају се машински делови и елементи добијени конвенционалним технологијама израде и обраде, као и адитивним производним технологијама.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Предложена литература обухвата потребан материјал за предавања, вежбе и лабораторијски рад. Потребни додатни материјали дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронска литература већег обима, студентима може бити доступна у непосредном контакту. Настава се реализују коришћењем табле и/или видео приказа. Лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за Машинске елементе.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Огњановић М.: Машински елементи, Машински факултет Београд, 2011.; Митровић, Р., Ристивојевић, М., Росић, Б.: Машински елементи 1, Машински факултет Београд, 2019.; Крсмановић, В., Митровић Р.: Kлизни и котрљајни лежаји, Машински факултет Београд, 2015.; Ристивојевић М., Митровић Р.: Расподела оптерећења - Зупчасти парови и котрљајни лежаји. Лазовић, Т.: Абразивно хабање котрљајних лежаја. Лазовић, Т.: Радни век кугличних котрљајних лежаја.; Одговарајућа литература, доступна у кабинету предметног наставника;