Навигациони системи за вођене пројектиле

ID: 3543
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Тодић Н. Ивана
извођачи: Тодић Н. Ивана
контакт особа: Тодић Н. Ивана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Овај курс се заснива на стицању знања из навигационих система, пре свега инерцијална навигација и глобално позициони ситем, а са циљем да се информације које проистекну из навигационих система могу користити за вођење по задатој трајекторији или кориговање путање.

исход

Након овог курса студент је оспособљен за самостални рад у области навигационих система и стиче потребно знање за учешће у новим развојним пројектима из ове области.

садржај теоријске наставе

Основе инерцијалне навигације. Историјски развој инерцијалне навигацијe и strapdown INS. Координатни системи. Кинематска Ојлерова једначина и алгоритми решавања (Ојлерови углови, кватерниони, Хамилтонови параметри, Родригесова теорема). Жироскопи и акцелерометри. Калибрација инерцијалне мерне јединице, тестирање и компензације грешака. Основе глобално позиционог система. Интегрисани навигациони системи.

садржај практичне наставе

Алгоритми ИНС-а. Утицај грешака сензора на инерцијалну навигацију. Алгоритми калибрације. Алгоритми интегрисаних навигационих система.

услов похађања

нема

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Titterton, D.H. and Weston, J.L., ”Strapdown Inertial Navigation Technology – 2nd edition”, IEE Radar, Sonar, Navigation and Avionic Series 17, ISPB 0-86341-358-7, 2004; Salychev, O., “Inertial Systems in Navigation and Geophysics”, Bauman MSTU Press, ISBN 5-7038-1346-8, MOSCOW 1998; Salychev, O., “Applied Inertial Navigation: Problems and Solutions”, Bauman MSTU Press, ISBN 5-7038-2395-1, MOSCOW 2004; Savage, P.G., ”Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design Part 1: Attitude Algorithms”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 1, pp. 19-28, Jan.-Feb. 1998; Savage, P.G.,”Strapdown Inertial Navigation Integration Algorithm Design Part 2:Velocity and Position Algorithms”,Journal of Guidance,Control, and Dynamics, Vol. 21, No. 2, pp. 208-221, Mar.-Apr. 1998;