Инжењерство система

ID: 0451
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко
контакт особа: Станојевић Д. Дарко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање, у области инжењерства система. Циљеви произилазе из основних задатака, одређују конкретне резултате који се у оквиру предмета треба да остваре и представљају основу за контролу остварених резултата.

исход

Након успешног завршетка овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: -Прате и оцењују функционалну ефективност рада различитих система; -Одреде методологије за евалуацију рада система у току његовог животног циклуса; -Објасне појам квалитета рада система: производа и/или услуга; -Примене различите методе и технике за управљање ризиком и пројектима; -Управљајају трошковима животног циклуса система; -Објасне захтеве различитих серија међународних стандарда и начине за њихову примену у различитим организацијама; -Повезују инжењерске и менаџерске захтеве у процесу рада различитих система; -Доносе и оцењују одлуке у условима одређености и неодређености који се јављају током рада система.

садржај теоријске наставе

Садржај предмета обухвата теоријску и практичну наставу. Целокупна настава подељена је у пет блокова, од којих се у теоријској настави сваки састоји од четири тематске јединице са укупним фондом часова од 20, док се у делу практичне наставе иста четири блока реализују са 15 часова вежби и 15 часова самосталног рада студента. За провере знања предвиђено је укупно 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод у системе (дефиниције, концепт, процес), (б) Процес пројектовања система (прелиминарни и детаљни пројекат, развој, тестирање и процењивање), (в) анализа система и оцена пројекта (алтернативе и модели у одлучивању, модели економске евалуације, оптимизација у пројектовањутехнике контроле), (г) пројектовање за поузданост, погодност одржавања, употребљивост (људски фактор), логистичку подршку, и (д) менаџмент инжењерства система (програм, планирање, организација, контрола).

садржај практичне наставе

Садржај предмета обухвата теоријску и практичну наставу. Целокупна настава подељена је у пет блоковa - аудиторне вежбе прате предавања. Практична настава се реализује кроз 15 часова вежби и 15 часова самосталног рада студента (рачунски задаци и семинарски рад). За провере знања предвиђено је укупно 15 часова, од чега 10 за парцијалне провере знања и 5 за завршну проверу знања. Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод у системе (дефиниције, концепт, процес), (б) Процес пројектовања система (прелиминарни и детаљни пројекат, развој, тестирање и процењивање), (в) анализа система и оцена пројекта (алтернативе и модели у одлучивању, модели економске евалуације, оптимизација у пројектовањутехнике контроле), (г) пројектовање за поузданост, погодност одржавања, употребљивост (људски фактор), логистичку подршку, и (д) менаџмент инжењерства система (програм, планирање, организација, контрола).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 35
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

1. Васић Б., Тодоровић Ј., Цуровић Д., Поповић В., Станојевић Н., Цуровић Н.: Одржавање техничких система, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2006. (КПН); 2.Васић Б: Менаџмент и инжењеринг у одржавању,Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд,2006. ; 3. Васић Б., Поповић В.:Инжењерске методе менаџмента,Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2007.;