Логистика возила

ID: 3664
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Ракићевић Б. Бранислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Студент се обучава, оспособљава и квалификује за примену метода Логистичког инжењерства у послепродајним активностима везаним за моторна возила, а пре свега у односу на Одржавање возила и Квалитет у употреби моторних возила и за одређивање индекса задовољења захтева корисника (Customer Satisfaction Index)

исход

Општи: - анализе, синтезе, предвиђања решења и прогнозе последица - овладавање методама, поступцима и процесима истраживања - развој критичког и самокритичког мишљења и приступа - примена знања у пракси - професионалне етике. Предметно-специфични: - овладавање знањем у наставној области (Н/О) - познавање и разумевање Н/О и струке - решавање конкретних проблема Н/О - повезивање знања из разних области - праћење и примена новина у струци - употреба знања из Н/О - употреба ИКТ у Н/О

садржај теоријске наставе

Организована је по методолошким блоковима зависним од ближег интереса кандидата. Први блок: општe o Логистичком инжењерству и после-продајним активностима у области моторних возила Други блок: Сертификација и хомологација возила Трећи блок: Квалитет у употреби возила Четврти блок: Одржавање возила, са посебним освртом на обезбеђење кавлитета радова и квалитета резервних делова Пети блок: Одређивање индекса задовољења захтева корисника.

садржај практичне наставе

Примена теоријски стечених знања на решавању практичних примера, посебно у вези са квалитетом одржавања, квалитетом резервних делова и употребним квалитетом возила (ЦСИ).

услов похађања

Нема посебних услова

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Материјал са предавања у дигиталном облику, 2023.; Б. Васић, Ј. Тодоровић, Д. Цуровић, В. Поповић, Н. Станојевић, Н. Цуровић, Одржавање техничких система, ИИПП, Београд, 2006.; Б. Васић, В. Поповић, Инжењерске методе менаџмента, ИИПП, Београд, 2007.;