Погон и опрема летелица

ID: 1076
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Давидовић С. Никола, Иванов Д. Тони, Пековић М. Огњен, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Циљеви предмета су упознавање студената са авионским и моторским системима, њиховим функцијама, структурама и базним принципима рада. Предмет треба да омогући студенту глобални увид у све системе летелице и мотора, као и њихову међусобну повезаност.

исход

Савладавањем предмета студент стиче способности разумевања постојећих решеења система летелица и мотора, Студент стиче знања о структурама различитх типова и различитих изведби погонских мотора и опреме летелица. Стечена знања омогућавају студенту који се определи за друге области ваздухопловства да разуме проблематику опреме летелица и погонских мотора, а онима који желе да се специјализују за ову проблематику стечена знања представљају добру основу.

садржај теоријске наставе

Хидро систем летелица, Горивни систем летелица, Пнеуматски систем летелица, Систем климатизације летелица, Системи против залеђивања, Електросистем летелица и системи спасавања посаде летелица, Сигурносни системи, Инструментација летелица, Систем аутоматског управљања лета летелица, Дизајн и развој система, Напредни системи, Хеликоптерски системи, Структура моторских система и њихових веза, Горивни систем мотора, Уљни систем мотора,Систем стартовања мотора, Електро систем и систем аутоматског управљања мотором, Елементи и методи за мерење радног стања мотора.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата приказивање примера, анализирање и разговор са студентима у областима које су претходно теоријски представљене. Хидро систем летелица, Горивни систем летелица, Пнеуматски систем летелица, Систем климатизације летелица, Инструментација летелица, Систем аутоматског управљања лета летелица, Електросистем и системи спасавања посаде летелица,Сигурносни системи, Системи против залеђивања, Дизајн и развој система, Напредни системи, Хеликоптерски системи Структура моторских система и њихових веза, Горивни систем мотора, Уљни систем мотора, Систем стартовања мотора, Електро систем и систем аутоматског управљања мотором, Елементи и методи за мерење радног стања мотора.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма / модула

ресурси

Опрема и системи летелица - Системи аутоматског управљања лета, Јанковић J. Писани извори са предавања. Писани извори са аудиторних вежби. Интернет.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Aircraft Systems: Instruments, Communications, Navigation, and Control, Chris Binns, Wiley-IEEE Press, 2018.; Aircraft instrmentation and sistems, S. Nagabhushana and L.K.Sudha, I K International Publishing House, 2010.; Aircraft engine desing, Jack D. Mattingly, William H. Heiser et al, Amer Inst of Aeronautics, 2018.;