Чврстоћа брода 2

ID: 1017
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Објашњење основних принципа нумеричких метода структурне анализе. Објашњење теоријских и практичних основа методе коначних елемената. Детаљно објашњењење примене методе коначних елемената у прорачуну чврстоће бродских конструкција.

исход

1. Детаљно познавање концепта структурне анализе методом коначних елемената. 2. Оспособљеност за практичну примену комерцијалних рачунарских МКЕ пакета у директном прорачуну бродских конструкција.

садржај теоријске наставе

Основни предмет проучавања у овом предмету је метода коначних елемената, као најважнија нумеричка метода за структурну анализу у савременој инжењерској пракси.Теоријски део наставе је осмишљен као први сусрет са методом коначних елемената за слушаоце којима она није главни предмет проучавања, већ само једна од многих алатки чију примену морају да савладају. То у већем делу разматрања дозвољава донекле упрошћен приступ, у коме се не инсистирати на свим детаљима математичких извођења а акценат ставља на аспекте битне за коректну практичну МКЕ анализу применом комерцијалних (готових) програмских пакета.

садржај практичне наставе

У практичном делу се кроз рад на рачунару и коришћење комерцијалних програмских пакета студенти оспособљавају за самосталне прорачуне типичних МКЕ модела бродске конструкције. Креће се од једноставнијих гредних модела - рамова попречних пресека брода и раванских решетки структуре трупа, па се постепено преко модела оребрених панела бродске конструкције који укључују и коначне елементе типа танке плоче прелази на сложене моделе оквирног ребра и складишта у трупу брода.

услов похађања

Одслушан и положен испит Чврстоћа брода 1.

ресурси

1. МКЕ рачунарски програми. 2. Упутства за коришћење комерцијалних МКЕ програма.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Моток: Чврстоћа брода, MФ, Београд, 1995.; M. Калајџић: Метода коначних елемената, IAMA, Београд, 1978.; C.T.F Ross: Advanced Applied Finite Element Methods, Harwood Publishing, Chichester,1998.; O.F. Hughes and J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;