Рачунарско моделирање машинских елемената

ID: 7021
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Стаменић В. Зоран
извођачи: Мишковић З. Жарко, Седак И. Милош, Стаменић В. Зоран
контакт особа: Стаменић В. Зоран
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Увођење студента у решавање практичних задатака машинског инжењера. Упознавање компонената машинских система, њихове функције, примене, конструкцијских решења. Овладавање методама прорачуна сигурности у раду, радног века, носивости као и са основама конструисања машинских елемената. Овладавање применом стандарда и других прописа у машинству. Компјутерско моделирање, израда алгоритама за прорачун машинских елемената.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти су оспособљени да: • Препознају машинске елементе. • Користе толеранције дужинских мера, облика и положаја, као и храпавости површина. • Изводе основне прорачуне чврстоће машинских делова. • Димензионишу и прорачунају чврстоћу вратила и осовина. • Одреде активне силе које нападају вратило - шема оптерећења вратила и отпори ослонаца. • Бирају, прорачунају и конструкционо уграђују котрљајне и клизне лежаје. • Бирају, и прорачунају завртањске везе. • Одреде ток (трансформацију) механичке енергије и прорарачунају радне карактеристике преносника снаге. • Изводе основне прорачуне зупчастих парова. • Прорачунавају носивост и радни век ремених и ланчаних преносних парова. • Препознају врсте и изаберу спојнице. • Препознају врсте опруга и изврше њихов основни прорачун. • Израда алгоритамских токова прорачуна машинских елемената.

садржај теоријске наставе

Појам и подела машинских елемената. Толеранције дужинских мера, толеранције облика и положаја оса и површина и толеранције храпавости површина машинских делова. Концентрација напона, критични напони машинских делова. Разарања машинских делова, замор и динамичка издржљивост. Степен сигурности, дозвољени напон и носивост машинског дела. Површинска разарања, радни и критични напони површинског слоја машинских делова. Вратила, осовине: функција, конструкциони облици, примена. Оптерећења вратила и осовина, напони, динамичка издржљивост и степен сигурности. Спојеви вратила и главчина. Котрљани и клизни лежаји (функција и примена, оптерећења, разарања и уградња лежаја). Навоји, навојни парови, навојни спојеви: функција, карактеристике, подела. Завртањске везе: карактеристике, подела, оптерећење, притезање, деформације, степени сигурности. Преносници снаге (врсте, радне карактеристике, ток снаге). Врсте и основни прорачун зупчастих парова. Спојнице. Ремени и ланчани преносници снаге. Опруге (врсте и основни прорачун).

садржај практичне наставе

Избор толеранција дужинских мера. Анализа налегања, лабавих, чврстих и неизвесних. Одређивање фактора концентрације напона. Динамичка издржљивост машинских делова. Одређивање степена сигурности. Шема оптерећења вратила. Оптерећења и напони у вратилу. Одређивање димензија и степена сигурности вратила. Прорачун спојева вратила и главчина. Одређивање носивости и радног века котрљајног лежаја. Избор и уградња лежаја. Прорачун завртањских веза, избор завртња. Израда зупчаника. Пројектни задатак, упутства за израду задатка, прегледи и корекције. Компјутерско моделирање, израда алгоритама за прорачун машинских елемената.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма

ресурси

Књиге (доступне у скриптарници и библиотеци): -Огњановић М.: Машински елементи, -Машински факултет Београд 2008,2011, 2012; -Верига С.: Машински елементи (свеска I и II); Машински факултет Београд -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи - приручник за вежбе, - Машински факултет Београд 2006.; -Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи-Збирка решених задатака,-Машински факултет Београд 2016. Хендаути доступни на web-страницама или умножени на папиру: -Предавања, питања и задаци за колоквијуме, -Упутства за пројектне задатке. Видео презентације: -Симулације рада машинских елемената, -Видео презентације издраде и контроле, -Приказ конструкцијских решења. Учила (доступна у лабораторијама Катедре): -Приказ машинских елемената, делова и склопова, -Приказ испитивања машинских елемената, -Симулација рада и израде машинских делова, -3D штампа.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 37
разрада и примери (рекапитулација): 8

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 2
рачунски задаци: 7
семинарски рад: 0
пројекат: 6
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Огњановић М: Машински елементи, - Машински факултет Београд,, издања 2006.-2014.; Стаменић З: Хендаути предавања, 2023; Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи - приручник за вежбе, - Машински факултет Београд 2006.; Плавшић Н., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Јанковић М., Обрадовић П.: Машински елементи-Збирка решених задатака,-Машински факултет Београд 2016; Decker : Machinenelemente - Cartl Hanser Verlag, Munchen.;