Естетски дизајн

ID: 1516
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи: Јели В. Зорана, Попконстантиновић Д. Бранислав, Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање студената са мерилима и законитостима естетике у процесу пројектовања машинских система. Препознавање субјективних и објективних фактора формирања естетског суда; обрада естетских елемената и принципа; изучавање геометријских законитости складности; коришћење класичних и савремених средстава за креирање естетских својстава. Упознавање са правилима индустријског дизајна. Принцип формирања сложених геометријски форми. Уклапање естетских карактеристика производа се функционалним захтевима. Упознавање са карактеристикама савременог графичког језика и естетским својствима рекламе, производа и пластирања производа.

исход

Студент је стекао способност естетског вредновања и формирања естетског суда. Kроз теоријску и практичну наставу студент је обучен да креативно користи како апстрактне елементе и принципе естетике, тако и практична (класична и савремена) средстава за креирање естетских својстава производа. Такође, студенти ће моћи самостално да примењују принципе индустријског дизајна у функционалним техничким системима.

садржај теоријске наставе

Појам, дефиницаја и значај естетике и етимологија назива. Фактори и значај естетског суда и естетска мерила. Естетика као фактор у пројектовању машинског система. Детаљна анализа естетских елемената дизајна форме, обрада и анализа базичних естетских принципа дизјна форме. Обрада геометријских законитости као битних фактора естетике производа; појам складности композиције. Методе креирања и презентације естетских својстава (класичне и савремене); скицирање и цртање; основне законитости косе пројекције, ортогоналне аксонометрије, централне пројекције и перспективе. Принципи компјутерског моделирања облика применом одговарајућег CAD софтвера. Естетика знака, симбола и значења; естетска својства рекламе и презентације производа. Примена принципа индустријског дизајна у развоју и пројектовању машинских система.

садржај практичне наставе

Самостална анализа, формирање и презентација примера на тему универзалних ставова о естетици и базичних принципа индукције естетских вредности и естетског вредновања. Вежбе употребе естетских елемената и принципа, конструктивна обрада класичних геометријских законитости естетике. Вежбе коришћења класичних (слободоручно скицирање и цртање и техничко цртање) и савремених средстава креирања (употребом одговарајућег CAD софтвера) и презентације естетских својстава производа. Вежбе у креирања логотипа са нагласком на естеско-визуелни смисао.

услов похађања

Нема услов.

ресурси

Скрипта: Естетски дизајн; аутор: др Зорана Јели; Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. Настава се реализује комбиновањем видео приказа, употребом рачунара са одговарајућим CAD софтвером и табле.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 30
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Естетика визуелних комуникација; аутор: др Бранислав Попконстантиновић, Нови Сад, 2013.; Dizajn, od zanata preko umetnosti do nauke, Dr Miroslav Knut, Čigoja štampa, Beograd, 1995.; Dizajn u proizvodnji, Dr Miroslav Knut, Naučna knjiga, Beograd, 1987,;