Основи шинских возила

ID: 1030
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

1. Упознавање са основним функционалним и конструктивним целинама шинских возила, 2. Стицање знања неопходних за разумевање рада основних конструктивних целина, 3. Оспособљавање за примену стечених знања у решавању практичних проблема, пре свега у одржавању шинских возила.

исход

Након завршетка курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни функционалне и конструктивне разлике основних типова шинских возила. 2. Објасни задатке и начин функционисања основних склопова шинских возила. 3. Препозна активности потребне да се у експлоатацији и одржавању отклоне типичне неисправности. 4. Примени одговарајуће прописе и стандарде при конструисању и одржавању шинских возила. 5. Примени основне рачунарске алате за прорачун и конструисање једноставнијих склопова шинских возила.

садржај теоријске наставе

Основни конструктивне целине и основни параметри шинских возила. Прописи у пројектовању експлоатацији и одржавању шинских возила. Једноосовински трчећи склоп. Обртна постоља теретних и путничких вагона. Систем еластичног ослањања. Носећа структура. Прописи за чврстоћу колског сандука и обртних постоља. Вучно-одбојни уређаји: основне карактеристике и подела. Габаритна ограничења возила и терета. Основни критеријуми динамичког понашања шинских возила. Основе конструкције и принцип функционисања система кочнице на шинским возилима.

садржај практичне наставе

Преглед конструктивних варијанти разних типова шинских возила. Примери избора и ограничења основних параметара. Означавање шинских возила. Примери и анализа извода из прописа. Анализа оптерећења осовинских склопова. Контрола осовинских склопова. Анализа оптерећења рама обртног постоља. Анализа оптерећења колског сандука. Примери прорачуна чврстоће. Конструктивне варијанте система еластичног ослањања. Основни параметри система еластичног ослањања и ограничења за њихов избор и прорачун. Типови вучно-одбојних уређаја. Карактеристике вучно-одбојних уређаја и начин њихове провере. Преглед система кочнице у композицији и на појединачним возилима. Провера основних параметара кочнице у новоградњи, после ремонта и у свакодневној експлоатацији.

услов похађања

Уписана трећа година. Пожељно је да је студент положио предмете Механика 1,2 и 3, Основи отпорности конструкција и Машински елементи 1 и 2.

ресурси

- Г. Симић, Основи шинских возила, скрипте - Г. Симић, Упутсво за писање студентских радова - У изради задатака као подлога се користе одговарајући прописи и стандарди

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 8
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 6
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Симић, Г., Вагони, Конструкција и прорачун, Машински факултет, Београд, 2013.;