Савремени биомедицински софтвери

ID: 3613
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јефтић Д. Бранислава
извођачи: Јефтић Д. Бранислава
контакт особа: Јефтић Д. Бранислава
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

У оквиру предмета, студент стиче знања о актуелним софтверским решењима која се користе у имплементацији савремених медицинских информационих система и уређаја, као и о фундаменталним принципима телемедицине као методе даљинске дијагностике. Студент се кроз практичне примере упознаје са стандардима размене медицинских података, као и основним техникама обраде и анализе медицинских слика. Сарадња са стручњацима из области медицине и информатике.

исход

Похађањем предмета студент стиче теоријска знања везана за информационе системе у медицини, оспособљава се за анализу организације информационих система у медицинским установама, стиче знања о софтверским решењима која се примењују у апликацији медицинских система и телемедицине.

садржај теоријске наставе

Аспекти здравствене информатике. Биомедицински подаци. Системи електронских здравствених записа. Радиолошки информациони системи. Приказ арихтектуре постојећих медицинских софтвера, предности и манe, могуће измене и проширења. Стандарди у медицинској информатици. Специфичности пројектовања софтвера за медицинске уређаје. Специфичности инжењеринга захтева приликом израде медицинског софтвера и медицинских информационих система. Обрада дигиталне слике за медицинску примену. Методе побољшања квалитета медицинске слике, сегментација слике, 3Д визуелизација медицинске слике.

садржај практичне наставе

Примери информационих система у медицини и актуелних софтверских апликација који се користе у саставу медицинских система. Софтверска решења медицинских уређаја за манипулацију медицинском сликом. Развој самосталних програма помоћу MATLAB-a: побољшање квалитета слике, сегментација слике, приказ слике. Примери графичког интерфејса. Пројектовање графичког интерфејса у програмском пакету MATLAB.

услов похађања

Уписане докторске студије.

ресурси

Писани материјал са предавања (handouts).

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

J. Bronzino, D. Peterson, The Biomedical Engineering Handbook, 4th ed, CRC Press, 2015; C. Solomon, T. Breckon, Fundamentals of Digital Image Processing a Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley-Blackwell, 2010; B. Dixon, Health Information Exchange, 2nd ed., Elsevier, 2022;