Понашање и поузданост материјала у експлоатацији

ID: 3426
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бакић М. Гордана
извођачи: Бакић М. Гордана
контакт особа: Бакић М. Гордана
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

У оквиру предмета студенти треба да савладају материју која се односи на понашање материјала у условима експлоатације, односно у условима пузања, замора, заосталих напона и корозије, њихову поузданост током експлоатације као и факторе од којих зависи паузданост. Основни циљ предмета је да студенти могу да препознају комплексност утицаја материјал - параметри рада - радна средина са свим последицама које из тога могу да произађу, узроке ломова конструкција и смањене поузданости у раду, као и да могу да сагледају мере које треба применити за остварење поузданости у раду.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Повезују знања из науке о материјалима и мехенизме који доводе до одређених оштећења. - Решавају конкретне проблеме из области откривања и препознавања оштећења метала конструкција и њихов утицај на поуздану експлоатацију. - Утврде потенцијалне узроке оштећења и сагледају могућност њиховог моделирања као и моделиранја поузданости конструкције са оштећењем. - Сагледају евентуалне могућности за превентивно спречавање појаве оштећења до којих може да дође. - Дефинишу програм испитивања за откривање оштећења машинских конструкција. - Повезују стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Велике светске хаварије и ломови конструкција. Тетраедар материјал/конструкција - радна средина - параметри рада - поузданост. Поузданост. Основи теорије пузања, отпорност материјала на пузање, утицајни фактори, механизми стварања оштећења у условима пузања, деградација материјала, стварање пора, прслина, њихово ширење и лом. Замор, утицајни фактори посебно са аспекта материјала и грешака у материјалу, нуклеација прслина, њихово ширење у тазличитим срединама и лом. Заостали напони и њихов значај, врсте заосталих напона и њихов утицај на особине материјала, технике мерења и поступци њиховог смањења. Корозија, врсте корозије, механизми корозије, склоност материјала ка корозионом оштећивању у различитим срединама и разарања услед корозије и комбинованих механизама. Методе процене века и повећање поузданости.

садржај практичне наставе

Металографија. Прорачун коефицијента концентрације напона у условима постојања грешака. Вероватноћа појаве лома. Врсте ломова. Временска чврстоћа. Микроструктурна деградација. Примери корозионих оштећења. Аналитичка дијагностика. Писање извештаја. Критеријуми за замену и репарацију. Техничке норме. Нови челици за повишене температуре.

услов похађања

Завршене мастер студије и предзнање из науке о материјалима.

ресурси

1. Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Gordana Bakić, Miloš Đukić, Vera Šijački Žeravčić, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd, 2021 2. Chadek Ya: The Creep of metal Materials, Moscow, Mir, 1987 3. Ridel H.: Fracture at High Temperature, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1987 4. M. G. Fontana, Corrosion engineering, McGraw, Hill International Editions, 1987 5. Milnie, Ritchie et.al: Practical failure method, Comprehensive Structural Integrity, Vol 7, Elsevier, 2003 6. D.R.H.Jones, Failure analysis case studies, Elsevier Science, 2001

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Osnovni mehanizmi oštećenja mašinskih konstrukcija, Gordana Bakić, Miloš Đukić, Vera Šijački Žeravčić, Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet, Beograd, 2021; Milnie, Ritchie et.al: Cyclic Loading and fatigue, Comprehensive Structural Integrity, Vol 4, Elsevier, 2003 ; Milnie, Ritchie et.al: Creep and high-temperature failure, Comprehensive Structural Integrity, Vol 5, Elsevier, 2003; Korozija termoenergetskih postrojenja, Monografija - Tehnološko metalurški fakultet, Mašinski fakultet (Šijački Žeravčić V., Bakić G., Đukić M.), NI Vinča, EPS, Beograd, 2002; V. Šijački Žeravčić: Zaostali naponi – Monography, Fac. of Mech.Eng. Belgrade, 1999;