Пројектовање инжењерског софтвера

ID: 1495
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Припрема улазних информација за инжењерски софтвер заснован на стандардним прорачунима. • Припрема инжењерског прорачуна за ефикасно програмирање и добијање ефикасних програма. • Тестирање и верификација инжењерског софтвера. Валидација инжењерског софтвера. • Коришћење SQL-а за добијање информација из база података. • Употреба SQL за инжењерско одлучивање. • Организација, нормализација података у бази података. • Заштита, архивирање података. Проблеми лиценцирања софтвера.

исход

После успешног одслушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: • припремити прорачун за програмирање. • оценити квалитет добијених информација из улазних података који су обрађени програмом писаним за дефинисани прорачун. • употребити базе података за поједине проблеме у машинству. • искористити SQL као генератор информација нижег ниво за инжењерски софтвер.

садржај теоријске наставе

1. Основни нумерички методи у прорачунима. 2. Дизајнирање софтвера за одабране нумеричке методе и прорачуне. Налажење нула функције. Нумеричко диференцирање и нумеричка интеграција. 3. Дизајнирање софтвера за одабране нумеричке методе и прорачуне. Нумеричко решавање диференцијални и парцијалних једначина првог реда. Основна статистика. 4. Релациона алгебра, релације и индексирање. Основне команде SQL-а за стварање објеката. 5. Основне команде SQL-а за ажурирање објеката и релационе операције. 7. Тестирање програма. Валидација резултата и грешке у рачунању. 8. Лиценцирање софтвера.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета. Студије случаја. Подсећање на пројектовање база података, различитим алатима. Базе података засноване на чувању цртежа, фотографија и сложених објеката.

услов похађања

Пројектовање база података. Софтверско инжењерство. С/C++

ресурси

Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. Уколико користите LINUX неопходни Python Вам је одмах доступан. Уколико користите други оперативни систем, Python можете преузети са одговарајуће WEB локације (види URL) или на самом URL-u. За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 1
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 19
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Г.В. Миловановић, Нумеричка анализа, I део, Научна књига, Београд, 1991;