Конструктивна геометрија и графика

ID: 0203
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи: Вег А. Емил, Јели В. Зорана, Попконстантиновић Д. Бранислав, Стојићевић Д. Миша, Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

  • 1. семестар, позиција 3

циљ

Циљеви овога предмета су стицање знања за разумевање, конструктивну обраду и моделовање објеката тродимензионалног простора. У циљеве се убраја увежбавање и овладавање основним операцијама и методама за ефикасну геометријску анализу и синтезу различитих апстрактних и конкретних форми. Посебно значајан циљ овога предмета је и теоријска припрема и развој креативних способности за ефикасно коришћење савремених софтверских пакета за тродимензионално моделирање и пројективање.

исход

Савладавањем програма, студент стиче и усавршава способности коришћења геометријских операција и метода за креативно сагледавање и моделирање тродимензионалног простора. Осим тога, усвајањем предвиђеног градива, студент стиче знања и вештине за ефикасну визуелну комуникациј у инжењерској пракси.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава обухвата: 1) упознавање са задацима и принципима Конструктине геометрије и графике (КГГ); увођење појмова пројектовања, ортогоналних пројекција, координатног система и просторних координата; дефинисање елемената, релација и постулата КГГ; објашњење основних метода КГГ; 2) примене метода КГГ; обрада класичних положајних и метричких проблема; 3) конструктивна обрада равни у произвољном положају; обарање - ротација равни; фигуре на косој равни; 4) конструктивна обрада тела на косој равни; просторни положајни и метрички проблеми; 5) раван пресек рогљастих тела (пирамиде и призме); упознавање са основним методама и конструктивним поступцима развијања површи (мрежа) рогљастих тела; практична израда модела зарубњених призми и пирамида;

садржај практичне наставе

Практична настава се изводи кроз циклус вежбања који се састоји од 6 аудиторних и 6 самосталних вежби. Аудиторне вежбе студенти раде на факултету уз помоћ асистената, а самосталне вежбе кроз домаћи рад. Вежбе се изводе са следећим садржајим: 1. Формирање ортогоналних пројекција; увежбавање коришћења просторних координата, тродимензионалног координатног система и основних релација и постулата КГГ; 2. Увежбавање основних метода КГГ (трансформација и ротација) 3. Примене метода КГГ (праве величине дужина, углова и површина); увежбавање класичних положајних и метричких проблема; 4. Конструктивна обрада равни у произвољном положају; увежбавање поступака ротације равни и геометријске синтезе фигура на косој равни; 5. Просторни положајни и метрички проблеми; конструктивна обрада и синтеза тела на косој равни; 6. Раван пресек пирамиде и призме; увежбавање метода и поступака развијања површи (мрежа) и израда модела зарубљених пирамида и призми;

услов похађања

Предмет Конструктивна геометрија и графика обавезан је за све студенте прве године.

ресурси

Приручник за вежбе: Конструктивна геометрија у графика - ПРАКТИКУМ; аутори: др Бранислав Попконстантиновић, мр Зорана Јели, мр Раша Андрејевић, мр Горан Шиниковић; Напомена: Уџбеник и приручник доступан су у штампаној форми.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Уџбеник: Конструктивна геометрија; аутори: Александар Вег, Миодраг Стоименов, Љубомир Миладиновић, Бранислав Попконстантиновић, Машински факултет у Београду, 2005.; Практикум: Конструктивна геометрија и графика - практикум; аутори: Бранислав Попконстантиновић, Зорана Јели, Раша Андрејевић, Горан Шиниковић, Машински факултет у Београду, 2005.;