Стручна пракса М - МИТ

ID: 1497
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Да студент стекне практична искуства бораваком у амбијенту у коме ће студент реализовати своју будућу професионалну каријеру. Препознавање основних функција информационог система у домену пројектовања, развоја и производње софтвера, као и улоге и задатака машинског инжењера информационих технологија у таквом пословном систему.

исход

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и практичних научних и стручних знања информационих технологија за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера информационих технологија у њиховим организационим структурама.

садржај теоријске наставе

МИТ обезбеђује студентима стручну праксу кроз сарадњу са реномираним компанијама као и научно-истраживачким институцијама Србије из ИТ сектора. Стручна пракса се формира за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или научно-истраживачке институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са развојем нових информационих технологија из којих је студент предходно стекао теоријска знања.

садржај практичне наставе

Стручна пракса састоји се од укључивања студента у процес рада предузећа или научно-истраживачке институције, консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе

услов похађања

Неопходни: Основно информатичко знање. Предзнања стечена на предходно слушаним предметима модула МИТ.

ресурси

Предавања за предмете модула МИТ која се могу преузети са FTP серверу модула МИТ: ftp://mit.mas.bg.ac.rs

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 30
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 20
преглед и оцена семинарских радова: 30
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 60
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Kandray, D., Programmable Automation Technology - An Introduction to CNC, Robotics and PLC, Industrial Press, 2010.; Birman, Kenneth. Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services and Applications. New York: Springer-Verlag, 2005. ; Watts S. Humphrey, The Personal Software ProcessSM (PSPSM), TECHNICAL REPORT CMU/SEI-2000-TR-022 ESC-TR-2000-022, November 2000;