Ефективност система

ID: 0711
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику ефективности система, првенствено у области (анализе и пројектовања) поузданости и расположивости техничких система (возила).

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: -објасне појмове ефективност система, поузданост и отказ; -анализирају добијене податке о временима отказа; -примене основне законе вероватноће и статистике за израчунавање поузданости рада неког елемента; -добију теоријску густину расподеле и функцију поузданости на основу емпиријских података о отказу елемената; -одреде поузданост сложеног система на основу поузданости елемената који чине сложен систем; -да формирају стабло отказа техничког система и анализирају га; -да примене прорачун машинских елемената на бази поузданости.

садржај теоријске наставе

Дефинисање захтева за ефективност, односно поузданост и расположивост елемената система и система. Систем. Основи теорије вероватноће и статистике и њихова примена у анализи и пројектовању поузданости. Дефинисање отказа елемента и система. Одређивање емпиријских и теоријских карактеристика поузданости елемената система и система (хистограм, полигон, интензитет отказа, функција учесталости, средња вредност, закони расподеле (Вејбулов, нормални, експоненцијални, биномни, Поасонов), тестови поверања, ннтервал поверeња). Одређивање блок-дијаграма поузданости једностaвних и сложених система (возила). Анализа стабла отказа, анализа начина, ефеката и критичности отказа, интегрални системски прилаз. Пројектовање елемената возила за задати ниво поузданости, односи радних и критичних оптерећења, избор интензитета отказа за одређене услове рада и околине.

садржај практичне наставе

Догађај-отказ. Основи теорије вероватноће и статистике. Сложена вероватноћа. Практично одређивање емпиријских и теоријских карактеристика поузданости елемената ситема и система (хистограм, полигон, интензитет отказа, функција учесталости, средња вредност, закони расподеле (Веjбулов). Одређивање карактеристика поузданости. Блок-дијаграм поузданости - везе елемената у систему. Одређивање функције поузданости система (једностaвних и сложених). Пројектовање поузданости. Пројектовање на бази радних и критичних оптерећења. Алокација поузданости. Анализа стабла отказа, Анализа начина, ефеката и критичности отказа. 1. Рачунски задаци - аудиторне вежбе. 2. Рачунски задаци - самостални задаци.

услов похађања

Нема претходних предуслова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 8
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

1. Ј. Тодоровић, Б. Васић: Теорија ефективности - решени испитни задаци Машински факултете, Београд, 1991.; 2. Б. Васић, Н. Станојевић: Integrated Cost-Benefit and Multi-Criteria Analyses Based on the Principles of Life Cycle Engineering, MIRCE Science Limited, UK, 2007.; 3. Б. Васић, В. Поповић: Инжењерске методе менаџмента, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2007.; Васић. Б.: Менаџмент и инжењеринг у одржавању, ИИПП, 2004.; 5. Г. Ивановић, Д. Станивуковић, И. Бекер: Поузданост техничких система, ФТН, Нови Сад, 2010.;