Пројектовање возила

ID: 1333
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљ предмета је развијање логике пројектовања система и склопова који чине возило, а на основу потребних захтева и законских прописа које оно мора да испуни. Осим тога, међусобно повезивање и уклапање система у функционалну целину која чини возило представља вештину којом студент треба да овлада, поштујући при томе одговарајућа ограничења у погледу масе, димензија и ергономије. Стицање практичног искуства у пројектовању помоћу рачунара, као и сагледавање различитих решења, представља саставни део наведеног процеса.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: идентификују све потребне захтеве које систем у фази пројектовања и експлоатације треба да испуни; анализирају постојећа решења система и склопова на возилу ради примене или модификације на другом возилу; утврде оптерећења којима је склоп на возилу изложен; примене стечену логику кроз самостално пројектовање одговарајућег система за дати пројектни задатак; користе савремене инжењерске алате.

садржај теоријске наставе

Предавања се састоје из три целине. Прва целина се односи на концепцију градње, масу и димензије возила, као и законске прописе који се односе на њихову конструкцију. Овом целином обухваћена је и ергономија возила. Друга целина обухвата преноснике снаге са посебним освртом на пројектовање мењачких преносика и погонских мостова. Трећа целина посвећена је системима ослањања и управљања, односно елементима који их чине и параметрима који дефинишу њихову кинематику и оптерећења. Свака од целина подразумева објашњења за: почетне захтеве и параметре на основу којих се врши пројектовање; усвајање одговарајуће концепције; сагледавање већ постојећих решења; идентификацију одговарајућих елемената система или склопа и њихово позиционирање и димензионисање; анализирање кинематике и основних оптерећења којима је конструкција изложена.

садржај практичне наставе

Практична настава састоји се у изради самосталног пројекта за сваку од набројаних целина. У изради наведеног пројекта студентима су на располагању експонати система, склопова и возила, при чему се користе и одговарајући рачунарски алати.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

Рачунари са одговарајућим софтверским пакетима, експонати система, склопова и возила, као и њихови електронски прикази.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 12
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Ракићевић Б.: Скрипте са предавања, 2023.; Митић С.: Скрипте са предавања, 2023.; Благојевић И.: Пројектовање система ослањања и управљања - скрипта са предавања, 2023.;