C/C++

ID: 1489
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Упознавање са програмским језиком C/С++, наредбама, наменом и могућностима самог програмског језика. Коришћење C/С++ за решавање неких проблема у машинству. Стицање сновних знања о показивачима и показивачкој техници програмирања. Обрада података смештених у датотекама.

исход

После успешно одслушаног програма који је предвиђен овим предметом студент може: да овлада вештином коришћења програмског језика C/С++ у решавању неких проблема машинских инжењера, да добије основна знања о принципима програмирања у језику C/С++, да употребљава показиваче и показивачке технике програмирања, да практично решава и програмира карактеристичне машинске прорачуне.

садржај теоријске наставе

Типови и величине података. Константе. Oператори. Приоритет и редослед израчунавања. Искази и блокови. Нарeдбе гранања програма. Петље. Нарeдбе безусловног скока. Основни појмови о функцијама. Спољашње промењиве. Правила опсега. Статичке и регистарске промењиве. Структура блока. Иницијализација. Рекурзија. Декларација поља. Приступање елементима поља. Иницијализација поља. Стрингови. Вишедимензионална поља. Поља као аргументи функција. Показивачи и адресе. Показивачи и аргументи функција. Показивачи и поља. Адресна аритметика. Показивачи и стрингови. Показивачи на поља; показивачи на показиваче. Показивачи на вишедимензионална поља. Аргументи командне линије. Показивачи на функције. Основни појмови о структурама. Структуре и функције. Поља структура. Показивачи на структуре. Уније. Бит-поља. Стандардни улаз и излаз. Форматизовани излаз. Форматизовани улаз. Приступ датотеци. Динамичко алоцирање меморије. Карактеристике алоциране меморије. Промена и отпуштање резервисане меморије. Препроцесор.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних и лабораторијских вежби које прате садржај предмета. Основни примери програмског језика C/С++.

услов похађања

Препоручују се оперативна знања из програмирања, рачунарских алата, нумеричких метода и математике 1 и 2.

ресурси

Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. Уколико користите LINUX неопходни C/C++ Вам је одмах доступан. Уколико користите други оперативни систем C/C++ можете преузети са одговарајуће WEB локације (види URL) или на самом URL-u. За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 8
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Laslo Kraus; Programski jezik C++ sa rešenim zadacima; Akademska misao; 2014; Stanley B. Lippman, Josee Lajoie, Barbara E. Moo; C++ Primer; Addison-Wesley Professional; 2012;