Прорачун заварених конструкција

ID: 0898
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Радаковић Ј. Зоран
извођачи: Радаковић Ј. Зоран
контакт особа: Радаковић Ј. Зоран
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

После одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз израду рачунских задатака, израду семинарских радова идр.), студенти стичу одговарајуће академске вештине и знања из области пројектовања, анализе и провере напонског стања заварене конструкције. Заварене конструкције које се обрађују су челичне и алуминијумске. Осим статичких прорачуна, обрађују се и прорачуни с обзиром на замор материјала заварене конструкције, као и динамичка оптерећења. Део прорачуна обухвата и савремене методе за процену заосталих напона и деформација. Кандидати требају познавати и бити сподобни да примене своја знања на реалним завареним конструкцијама у експлоатацији. Кандидати се упознају са савременим научним радовима у датој области, која су у стању да у потпуности разумеју и прате.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Идентификују врсте оптерећења којима је оптерећена заварена конструкција • Анализирају напонско стање заварене конструкције (и када су присутна сложена напрезања) • Решавају конкретне проблеме прорачуна заварених угаоних и сучеоних спојева • Решавају сложена напонска стања, која проистичу из комбинованих оптерећења (затезање, савијање, смицање, увијање, ограничено увијање) у статичким и динамичким условима • Решавају проблеме прорачуна заварених конструкција оптерећених замором • Решавају проблеме прорачуна заварених конструкција оптерећених ударом • Решавају проблеме прорачуна заварених конструкција карактеристичних пресека – лаке конструкције танких пресека, отворених и затворених пресека профила • Решавају последице до којих може да дође у случају лоших решења, или као последица оштећења материјала конструкције • Повезују стечена знања из ове области са већ стеченим знањима из области машинских материјала, механике, отпорности материјала, отпорности конструкција, металних конструкција, технологије заваривања, са применом у пракси

садржај теоријске наставе

Увод. Теоријске основе заварених конструкција. Основе чврстоће материјала. Основе пројектовања шава и конструкција. Понашање заварених конструкција при различитим врстама оптерећења. Пројектовање заварених конструкција на статико оптерећење. Пројектовање динамички оптерећених (замор) заварених конструкција. Напонско и деформационо стање. Савремене методе за мерење и оцену заосталог напонског и деформационог стања заварене конструкције.

садржај практичне наставе

Статички прорачун заварених конструкција. Динамички прорачун заварених конструкција. Решавање проблема, примери, задаци. Примена стандарда на прорачун заварених конструкција при различитим врстама оптерећења. Прорачун напонског и деформационог стања. Мерење деформација и напона. Тензометрија и њена примена на заварене конструкције. Примери примене тензометрије на заварене конструкције са практичним освртом на постојеће проблеме из праксе.

услов похађања

Одслушана предавања и вежбе: Отпорност материјала, Механика, Основи отпорности конструкција, Основе заваривања и Машински материјали 1 и 2.

ресурси

1. З. Петковић, Д. Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, изд. Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1996 (или касније). 2. З. Перовић, Заварене конструкције, изд. Универзитет Црне Горе, Машински факултет, Подгорица, 2002 (или касније). 3. Д. Ружић, Отпорност конструкција, изд. Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1996. 4. Катедра за отпорност конструкција, Отпорност материјала - таблице, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2000. 5. Изводи у електронском формату са предавања и вежбања (скрипте/хeндaут). 6. Интернет ресурси.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

З. Петковић, Д. Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, изд. Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 1996 (или касније).; З. Перовић, Заварене конструкције, изд. Универзитет Црне Горе, Машински факултет, Подгорица, 2002 (или касније).; O.W. Blodgett, Design of Welded Structures, Publ. The James F. Lincoln Arc Welding Foundation, 1966.; T. Lassen, N. Récho, Fatigue Life Analyses of Welded Structures, ISTE Ltd, 2006.; Recommandations concernant les structures soudées en aluminium et alliages Al-Mg: doc. IIS/IIW-398-72 - révisé, Institut international de la soudure, Ed. 2, Publications de la Soudure Autogène (1980);