Основи аеротехнике

ID: 1521
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петровић Б. Небојша
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Грбовић М. Александар, Динуловић Р. Мирко, Иванов Д. Тони, Петрашиновић М. Данило, Петровић Б. Небојша
контакт особа: Петровић Б. Небојша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима из области аеротехнике. Предмет се излаже у оквиру четири обједињене целине: аеродинамика; структура и конструкција; погон и опрема. Поред популаризације ваздухопловства, циљ предмета је да студентима укаже на улогу аеротехнике у разним областима машинске технике.

исход

Након положеног предмета од студената се очекује да разуме основне појмове и проблеме из области аеродинамике, структуре, конструкција, ваздухопловних мотора и опреме летелица. При томе очекује се да студент препозна и могућности примене ових ваздухопловних дисциплина у другим областима технике.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу анализирају се следеће теме: историја ваздухопловства, типови летелица (основни делови и њихова улога), појам аеродинамичке силе, појам узгонске површине (геометријске и аеродинамичке карактеристике), различите аеродинамичке конструктивне схеме летелица: математички модел летелице- основне перформансе; анализа масе, положаја тежишта, појам центраже; основи прорачун ваздухопловних структура; типови сила које делују на летелице; анвелопа лета, елементарни прорачуни делова летелица (моторски носач, носна нога); историјски преглед развоја ваздухопловних конструкција; типови ваздухопловних конструкција; анализа трошкова израде ваздухопловне конструкције; основни елементи стриктуре крила и трупа; израда штрака трупа; типови погона, историјски развој, основни појмови (вучна сила и сила потиска); клипно-елисни погон, утицај положаја погонске групе, турбо-млазни погон летелица, ракетни погон летелица; место и улога опреме и система; основне инсталације и системи на летелици; Давачи, инструменти и опрема (историјиски развој и конструктивна решења); улога рачунара у пројектовању, конструкцији и одржавању.

садржај практичне наставе

У оквиру практичног дела наставе раде се кратки рачунски задаци и анализирају се примери концепција и конструктивних решења разних аеротела (како летелица различитог типа, тако и возила, ветрогенератора, итд). Студенти у раду користе виртуалну радионицу предмета на интернету у коју су уписани по групама. Студенти, у оквиру своје групе, раде пројектни задатак за задату летелицу, а у оквиру вежби консултују се о форми, обиму и садржају рада. Рад излаже представник групе, у последњој недељи наставе. Предвиђена је и екскурзија- посета студената некој од Ваздухопловних организација где ће упознати реалне конструкције и системе који се користе на летелицама.

услов похађања

Без услова

ресурси

У склопу рада на предмету отворена је виртуалана радионица на интернету. Користи се програм МУДЛ. Студенти се уписују у електронску радионицу, а за рад се обуче на првом часу.Користећи МУДЛ студенти могу приступати белешкама професора, али и додатном материјалу који саветује професор.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Fundamentals of aerospace engineering, Manuel Soler, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.; Изводи са предавања, 2023.;