Поступци заваривања Б

ID: 0890
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић Д. Оливера
извођачи: Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица
контакт особа: Поповић Д. Оливера
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви предмета су да се студенти, после одслушане теоријске наставе, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске вежбе, израду рачунских задатака, израду семинарских радова и др.), упознају са специфичностима сваког поступка заваривања, као и одговарајућом опремом, да постану компетентни у области заваривања и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Детаљно разликују поступке заваривања према њиховим карактеристикама - Дефинишу oбласт примене сваког поступка заваривања,одговарајућу припрему споја и могуће проблеме - Разумеју основну физику електричног лука, укључујући главне параметре који утичу на његову стабилност - Објасне принципе различитих поступака заваривања укључујући начине преноса додатног материјала и њихову примену - Укратко опишу детаљну функцију најважнијих компоненти опреме за заваривање - Идентификују утицај појединих параметара заваривања на квалитет споја - Изаберу одговарајући поступак заваривања, извор струје, параметре заваривања и додатне материјале за одређене групе материјала - Предвиде потенцијалне опасности и дефинишу методе сигурног руковања опремом за заваривање

садржај теоријске наставе

Увод. Класификација поступака заваривања. Основни појмови у заваривању. Гасно заваривање. Гориви гасови. Основе електротехнике. Магнетизам. Теорија електричног лука. Врсте и извори струје за заваривање. Електролучни поступци заваривања. Ручно електролучно заваривање – Е поступак. Заваривање у заштити гаса. Електролучно заваривање топљивом електродном жицом у заштити гаса (МИГ/МАГ). Електролучно заваривање пуњеном жицом. Високопродуктивни модификовани поступци МИГ/МАГ заваривања. Електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса (ТИГ). Специјалне технике ТИГ поступка. Орбитално заваривање. Електролучно заваривање под прашком (ЕПП). Електроотпорно заваривање. Специјални поступци заваривања (ласер, електронски сноп, плазма). Остали специјални поступци заваривања: заваривање под троском, заваривање трењем, заваривање трењем са мешањем, заваривање ултразвуком, заваривање експлозијом, заваривање дифузијом, алуминотермитно заваривање, заваривање на хладно, заваривање магнетним пулсом, високофреквентно заваривање. Поступци резања. Механичко резање. Гасно резање. Остали поступци резања: резање помоћу топитеља, резање кисеоничним копљем, електролучно резање, плазма резање, резање електронским снопом, резање ласером, жлебљење, резање воденим млазом. Наваривање. Метализација. Лемљење. Лепљење.

садржај практичне наставе

Означавање заварених спојева на техничком цртежу. Прорачун потрошње електрода при ручном електролучном заваривању. Одређивање параметара заваривања МИГ/МАГ поступком. Вежбе у заваривачкој радионици. Опрема за електролучне поступке заваривања. Опрема за електроотпорно заваривање, гасно заваривање и резање. Механизовани поступци заваривања. Роботизација. Опасности и мере заштите на раду при заваривању. Семинарски радови из области савремених трендова електролучних и специјалних поступака заваривања, лемљења и лепљења. Koнсултације.

услов похађања

Oдслушана предавања и вежбе из предмета Машински материјали 1 и Машински материјали 2

ресурси

1. О.Поповић, Р.Прокић Цветковић, Поступци заваривања, Машински факултет, Београд, 2016. 2. А.Седмак, В. Шијачки Жеравчић, А. Милосављевић, В. Ђорђевић, М. Вукићевић, Машински материјали, други део, Машински факултет, Београд, 2000. 3. Р.Прокић-Цветковић, О.Поповић, Заваривање и сродни поступци, Завод за уџбенике, Београд, 2011. 4. В. Шијачки Жеравчић, А. Милосављевић, А. Седмак, Приручник за машинске материјале - заваривање, лемљење и ливење, Машински факултет, Београд, 1996 5. Предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

W. Galvery, F.Marlow, Welding Essentials: Questions and answers, Industrial Press, Inc., New York, 2007 ; S.Kou, Welding metallurgy, John Wiley&Sons, 2nd.ed., New Jersey, 2003; S.Kalpakjian, S.R.Schmid, Manufacturing engineering and technology, Pearson Education, 2006.; K.Weman, Welding processes handbook, Woodhead Publishing Ltd, 2003.; D. Geary, Welding, McGraw-Hill, 2000;