Аероеластичност

ID: 0645
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Динуловић Р. Мирко
извођачи: Динуловић Р. Мирко, Петрашиновић М. Данило
контакт особа: Динуловић Р. Мирко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

1. Упознавање студената са проблемима и савременим методама прорачуна и анализе аероеластичних појава, као и начинима њихове примене у решавању практичних проблема. 2. Упознавање студената са методама за експериментално испитивање динамике ваздухопловних конструкција. 3. Упознавање студената са специфичностима динамике лаких танкозидних структура

исход

На крају успешно завршеног курса студенти би требало да буду спосбни да: 1. Одреде облике осциловања танкозуидних структура 2. Израчунају брзину торзионе дивергенцције узгонских површина типа носеће оплате 3. Израчунају брзину реверса команди (крилаца) на крилима авиона типа носеће оплате металне конструкције 4. Процене брзину флатера узгонске површине користећи метод Теодорсена 5. Генеришу моделе коначних елемената узгонских површина ваздухоплова за статичку и динамичку аероеластичну анализу.

садржај теоријске наставе

У теоретско делу наставе обрађују се следеће теме: Увод у аероеластичност. Врсте аеролеастичних појава на авионима и конструкцијама уопште. Подела аероеластичности. Решавање диференцијалних једначина методом Галеркина, колокације у тачки и колокације на субдомену. Осцилације, врсте осцилација, математички модели. Торзиона дивергенција крила.Реверс команди. Флатер. Осцилације континуално подељене масе.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрира се примена изложених теоријских закона. Анализирају се и решавају карактеристични нумерички примери из наведених области. Практични рад студената реализује се, кроз обавезне вежбе, израду пројекта уз обавезну употребу рачунара за моделирање и анализу .Студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови за проверу знања.

услов похађања

Математика, Отпорност Материјала

ресурси

Настава се изводи у лабораторији на рачунарима

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Аероеластичност, теорија и решени примери, скрипта са предавања, 2011;