Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре

ID: 3681
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сворцан М. Јелена
извођачи: Сворцан М. Јелена
контакт особа: Сворцан М. Јелена
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Савладавање основних теоријских поставки и нумеричких метода за анализу инжењерских проблема који подразумевају интеракцију флуида и структуре (нпр. витке конструкције/лопатице изложене оптерећењима од ветра, адаптивне узгонске површине, падобрани, струјање у кардиоваскуларном систему и сл).

исход

Препознавање најзначајнијих утицаја на проблем који се решава и моделирање проблема. Одабир и рационално разумевање нумеричких метода као и потребних граничних услова. Самостални рад у виду нумеричког решавања непознате величине (величина) и анализа резултата. Рад у различитим областима истраживања - примењена математика, програмирање, прорачунска аеродинамика, структурална анализа, оптимизација, итд. и њихово спрезање.

садржај теоријске наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

садржај практичне наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета.

ресурси

Учионица, пројектор, рачунар (лаптоп), прорачунски алати.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Bazilevs Y, Takizava K, Tezduyar TE: Computational Fluid-Structure Interaction, Methods and Applications. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2013.; Sigrist J-F: Fluid-Structure Interaction, An Introduction to Finite Element Coupling. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2015.; Kwon YW: Fluid-Structure Interaction of Composite Structures. Springer, Cham, 2020.; Jaiman RK, Joshi V: Computational Mechanics of Fluid-Structure Interaction, Computational Methods for Coupled Fluid-Structure Analysis. Springer, Cham, 2022.;