Посебни алгоритми мехатронике

ID: 3592
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ курса је да се студент оспособи да самостално дефинише и реши практичне проблеме оптимизације мехатроничких система.

исход

Након одслушаног предмета, студенти ће стећи сазнања о целокупном оптимизационом процесу у мехатроничким проблемима.

садржај теоријске наставе

Проблеми оптимизације у мехатроници. Оптимизација трајекторије, контрола кретања, смањење вибрација. Математички модели мехатроничких система, функција циља, ограничења. Дефинисање проблема оптимизације. Избор одговарајуће технике нумеричког решавања. Примена технике решавања употребом постојећег софтверског пакета. Верификација и валидација добијених резултата.

садржај практичне наставе

Састоји се из вежби које прате садржај предмета.

услов похађања

Познавање основа мехатронике и оптимизационих техника.

ресурси

Софтверски пакет MATLAB.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Goran S. Vorotović, Metodologija optimizacije upravljivosti i stabilnosti vozila, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Beogradu, 2011;