Теорија гироскопа

ID: 3095
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јеремић М. Оливера
извођачи: Јеремић М. Оливера
контакт особа: Јеремић М. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у теорији гироскопа, оспособи за решавање конкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из овог предмета и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из теорије гироскопа, студент стиче следеће способности: овладава појмовима,методама и принципима из овог предмета, повезује знања из различитих научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке и прати новине у науци и струци

садржај теоријске наставе

Основи динамике крутог тела које се сферно креће.Приближна теорија брзообртног симетричног гироскопа.Гироскопски момент.Регуларна прецесија симетричног гироскопа.Спора и брза прецесија.Примери из техничке праксе.Диференцијјалне једначине обртања симетричног гироскопа.Гироскопи са три степена слободе.Нарушавање стабилности осе брзообртног уравнотеженог гироскоскопа при ограничавању његовог броја степени слободе.Псеудорегуларна прецесија под дејством константног момента ипод дејством силе теже.Диференцијалне једначине симетричног гироскопа.Одређивање угла нутације за случај брзообртног гироскопа.Утицај трења на кретање брзообртног гироскопа. гироскоп у Кардановом склопу.Гироскопски компас.Гироскопски стабилизатор.

садржај практичне наставе

Вежбе из: Основи динамике крутог тела које се сферно креће.Приближна теорија брзообртног симетричног гироскопа.Гироскопски момент.Регуларна прецесија симетричног гироскопа.Спора и брза прецесија.Примери из техничке праксе.Диференцијјалне једначине обртања симетричног гироскопа.Гироскопи са три степена слободе.Нарушавање стабилности осе брзообртног уравнотеженог гироскоскопа при ограничавању његовог броја степени слободе.Псеудорегуларна прецесија под дејством константног момента ипод дејством силе теже.Диференцијалне једначине симетричног гироскопа.Одређивање угла нутације за случај брзообртног гироскопа.Утицај трења на кретање брзообртног гироскопа. гироскоп у Кардановом склопу.Гироскопски компас.Гироскопски стабилизатор.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Скарборои Б.Џ.; Теорија и примена гироскопа, Креативни медијски партнери, ЛЛЦ, 2018. ; Лунц Ј.; Увод у теорију гироскопа , Наука, Москва,1972. ; Рашковић Д.; Механика III- Динамика, Научна књига, Београд, 1956. ; Младеновић Н.,Тришовић Н.; Динамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2015. ; Билимови А.; Рационална механика III- Механика чврстог тела, Научна књига,Београд, 1964. ;