Аналитичка механика

ID: 3093
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јеремић М. Оливера
извођачи: Јеремић М. Оливера
контакт особа: Јеремић М. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у аналитичкој механици, оспособи за решавањеконкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из аналитичке механике и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из аналитичке механике студент стиче следеће способности: овладава појмовима, методама и принципима из аналитичке механике, повезује знања из анлитичке механике са знањима из других научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке -праћења новина у науци и струци

садржај теоријске наставе

Слободни и везани механички системи.Везе и њихова класификација.Генералисане координате.Квазибрзине и квазикоординате.Виртуелна померања.Идеалне везе.Диференцијални принципи. Лагранжеве једначине прве идруге врсте. Интеграл енергије.Цикличне координате и циклични интеграли.Раутове једначине.Функција убрзања и Апелове једначине.Ингрални принципи.Прва и друга форма Хамилтоновог принципа.Канонске једначине.Асинхроно варирање.Лагранжев принцип стационарног дејства.Теорема Еми Нетер.Геометријска интерпретација кретања механичких система.Херцов принцип најмање кривине.

садржај практичне наставе

Вежбе из: Слободни и везани механички системи.Везе и њихова класификација.Генералисане координате.Квазибрзине и квазикоординате.Виртуелна померања.Идеалне везе.Диференцијални принципи. Лагранжеве једначине прве идруге врсте. Интеграл енергије.Цикличне координате и циклични интеграли.Раутове једначине.Функција убрзања и Апелове једначине.Ингрални принципи.Прва и друга форма Хамилтоновог принципа.Канонске једначине.Асинхроно варирање.Лагранжев принцип стационарног дејства.Теорема Еми Нетер.Геометријска интерпретација кретања механичких система.Херцов принцип најмање кривине.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Анђелић Т.,Стојановић Р.; Рационална механика, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1966. ; Лурије А.;Аналитичka механика, Државно издавачка кућа физичко- математичке литературе, Москва, 1966. ; Гантхмахер Ф.; Аналитичка механика, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1963. ; Радовановић В.;Теоријска механика, Лагранжева и Хамилтонова механика, Физички факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2020.; Јеремић О.; Писана предавања из аналитичке механика, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2020.год.;