Аналитичка механика

ID: 3093
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јеремић М. Оливера
извођачи: Јеремић М. Оливера
контакт особа: Јеремић М. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са појмовима,принципима и методама у аналитичкој механици, оспособи за решавањеконкретних проблема из праксе употребом стеченог знања из аналитичке механике и оспособи за праћење новина у науци и струци

исход

Савладавањем програма из аналитичке механике студент стиче следеће способности: овладава појмовима, методама и принципима из аналитичке механике, повезује знања из анлитичке механике са знањима из других научних и стучних области, примењује знања у анализи, синтези и предвиђању решења и последица конкретних проблема из науке и струке -праћења новина у науци и струци

садржај теоријске наставе

Слободни и везани механички системи.Везе и њихова класификација.Генералисане координате.Квазибрзине и квазикоординате.Виртуелна померања.Идеалне везе.Диференцијални принципи. Лагранжеве једначине прве идруге врсте. Интеграл енергије.Цикличне координате и циклични интеграли.Раутове једначине.Функција убрзања и Апелове једначине.Ингрални принципи.Прва и друга форма Хамилтоновог принципа.Канонске једначине.Асинхроно варирање.Лагранжев принцип стационарног дејства.Теорема Еми Нетер.Геометријска интерпретација кретања механичких система.Херцов принцип најмање кривине.

садржај практичне наставе

Вежбе из: Слободни и везани механички системи.Везе и њихова класификација.Генералисане координате.Квазибрзине и квазикоординате.Виртуелна померања.Идеалне везе.Диференцијални принципи. Лагранжеве једначине прве идруге врсте. Интеграл енергије.Цикличне координате и циклични интеграли.Раутове једначине.Функција убрзања и Апелове једначине.Ингрални принципи.Прва и друга форма Хамилтоновог принципа.Канонске једначине.Асинхроно варирање.Лагранжев принцип стационарног дејства.Теорема Еми Нетер.Геометријска интерпретација кретања механичких система.Херцов принцип најмање кривине.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

[1] Анђелић Т.,Стојановић Р., Рационална механика, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1966. [2] Лурије А., Аналитическаја механика, Москва, 1966. [3] Гантхмахер Ф., Лекцији по аналитическој механике, Наука, Москва, 1966.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Анђелић Т.,Стојановић Р., Рационална механика, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1966. ; Лурије А., Аналитическаја механика, Москва, 1966. ; Гантхмахер Ф., Лекцији по аналитическој механике, Наука, Москва, 1966.;