Практикум из основа конструисања

ID: 1483
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Лазовић-Капор М. Татјана
извођачи: Лазовић-Капор М. Татјана
контакт особа: Лазовић-Капор М. Татјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Увод у основе конструисања типских машинских делова, елемената и склопова. Примена основних претходно стечених знања и вештина за потребе конструисања машинских делова, елемената и склопова (компјутерска графика, технологија материјала, прорачун машинских елемената, технологија производње). Израда техничке документације конструкције. Постављање основа за више нивое конструисања сложених машинских система и развоја производа.

исход

На крају овог курса студент треба да поседује способности да: - препозна и објасни особености конструкција машинских делова, елемената и склопова (са аспекта технологије материјала, технологије обраде, технологије монтаже и примене); - да у конструисању машинских делова, елемената и склопова примени основна знања о доминантним утицајима на конструкцију (статичка чврстоћа, динамичка издржљивост, крутост, носивост, радни век, поузданост, технолошки аспекти, економски аспекти, потребе корисника, захтеви тржишта); - да изради конструкторску документацију и упутство за уградњу, употребу и одржавање.

садржај теоријске наставе

Рекапитулација садржаја предмета Машински елементи, Разрада идејног решења, Конструисање зупчастих и пужних парова, каишних и ланчаних преносника, Уградња обртних делова на вратила и осовине, Конструисање улежиштења, вратила и осовина, кућишта преносника, навојних спојева, система за подмазивање и заптивање. Израда конструкционе документације: склопни цртежи и саставнице, радионички цртежи типских елемената, општи поглед, 3D модел, упутство за уградњу, употребу и одржавање. Презентовање пројекта.

садржај практичне наставе

Примери разраде идејног решења, Примери конструисања више варијантних решења типских машинских елемената и склопова, Израда једноставних склопних цртежа и саставница, радионичких цртежа, примера приказа општег погледа конструкције са упутством за уградњу, употребу и одржавање. Реализација практичних задатака се врши применом стечених вештина и коришћења програмских пакета за 2D цртање и 3D моделирање, по избору студента.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање наставе

ресурси

Предложена литература обухвата потребан материјал за предавања и самостални рад студената. Потребни додатни материјали (handouts и упутства за конструисање) дају се у електронској форми. Предавања и аудиторне вежбе се реализују коришћењем табле и/или видео приказа. Узорци машинских елемената и склопова су доступни у Лабораторији за Машинске елементе на Машинском факултету

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 12
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 20
услов за излазак на испит (потребан број поена): 80

литература

Огњановић, М.: Машински елементи, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021; Митровић, Р., Ристивојевић, М., Росић, Б.: Машински елементи 1, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2021; Ристивојевић, М., Стаменић, З., Митровић, Р.: Машински елементи 2, Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, 2022; Хендаути и презентације предметног наставника, 2023.; Уџбеници, приручници, каталози у кабинету предметног наставника, у штампаној и електронској форми;